Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vitec Software Group AB (publ)

11:57 / 5 January 2021 Vitec Press release

Flaggningsmeddelande i Vitec Software Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556258-4804 Vitec Software Group AB (publ)
Instrument SE0007871363 Aktie
Innehavare Didner & Gerge Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 632 202
Antal rösträtter 1 632 202
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2020-12-30
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 632 202
 - direkt innehavda rösträtter 1 632 202
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,98 %
 - direkt innehavda rösträtter 2,71 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 2,71 % 1 632 202
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 2,71 % 1 632 202
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 632 202
 - andel av rösträtter 2,71 %
 
Kommentar
Konvertibla skuldebrev riktade till medarbetare har konverterats till B-aktier och ökat aktiekapitalet med 200206 stycken aktier. På grund av konverteringen passerade vi tröskelvärdet 5% av kapital utan någon underliggande transaktion på vår sida.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/