Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Kommuniké från Vitec Software Group AB årsstämma den 23 juni 2020

20:00 / 23 June 2020 Vitec Press release

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019.

Utdelning
Den föreslagna utdelningen om 1,35 SEK per aktie godkändes av stämman. Utdelningen kommer att ske genom kvartalsvisa delbetalningar. Avstämningsdagarna för den kvartalsvisa utdelningen är den 25 juni 2020, den 25 september 2020, den 23 december 2020 och den 25 mars 2021. Med dessa avstämningsdagar beräknas kvartalsvisa delbetalningar ske den 30 juni 2020, den 30 september 2020, den 30 december 2020 och den 30 mars 2021.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter välja, Anna Valtonen, Birgitta Johansson-Hedberg, Jan Friedman, Kaj Sandart och Crister Stjernfelt samt att till styrelsens ordförande välja Crister Stjernfelt.

Styrelsearvode
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om årligt arvode till styrelsens ordförande om SEK 350 000 och till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter om SEK 175 000 vardera.

Revisor
Stämman beslutade utse revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med Niklas Renström som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, kunna besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller om att aktie skall tecknas med kvittningsrätt.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om bemyndigande att förvärva aktier i bolaget.

Styrelsens förslag till beslut avseende personalkonvertibelprogram 2020

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag avseende personalkonvertibelprogram i enlighet med styrelsen förslag.

Styrelsens förslag till beslut avseende delägarprogram 2020

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag avseende teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande ändringar av bolagsordningen.

 

För mer information, kontakta
Patrik Fransson, Investor Relations

patrik.fransson@vitecsoftware.com

+46-76-9428597.
 

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 800 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 156 Mkr år 2019. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/