Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group: Sammanfattning av perioden jan-mar 2020

08:00 / 17 April 2020 Vitec Press release

  • Nettoomsättning 309 Mkr (279)
  • EBITA 65 Mkr (59) motsvarande en EBITA marginal om 21% (21)
  • Rörelseresultat 32 Mkr (36) motsvarande en rörelsemarginal om 10 % (13)
  • Resultat efter finansnetto 29 Mkr (33)
  • Vinst per aktie före utspädning 0,67 kr (0,80)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 233 Mkr (182)
  • Förvärv av Visiolink Management Aps och ALMA Consulting Oy

Känd och okänd terräng

Jag har som Vd i Vitec genomlevt den svenska 90-talskrisen, internetbubblan runt millennieskiftet, finanskrisen 2008 och upplever just nu coronakrisen. På 90-talet var Vitec en liten firma med små resurser och mycket känslig för avbrutna enstaka projekt. När det var som sämst kring -93 var det fråga om dagar för att rädda bolaget då likviditeten var utraderad. Vid millennieskiftet hade vi en bättre affärsmodell och var lönsamma vilket andra "IT-bolag" i allmänhet inte var och framme vid finanskrisen lärde vi oss hur viktigt det var med en riskspridning. Många av de komponenter vi erfarit vid de olika kriserna finns också i denna kris, men en nedstängning av hela samhället är förstås en ny ingrediens.

I vår normala drift har vi en mycket god riskspridning. Vi kommer att prövas i detta avseende i denna situation. Vår verksamhet spänner från frisörsalonger i Norge, som förbjöds att verka - med total och omedelbar nedstängning som konsekvens, till apotek i Danmark som väl närmast kan anses som systemkritiskt i en pandemi. Vi har 15 000 kunder i 24 olika affärsnischer i 4 länder, där cirka 40 % utgörs av offentliga kunder. I det korta perspektivet har vi bara påverkats marginellt. Om nedstängningen av samhället blir långvarigt förväntar vi oss påverkan på tjänsteintäkter och den rörliga andelen av repetitiva intäkterna "tickintäkterna". Konkurser på kundsidan kan heller inte uteslutas, men så länge kunderna finns kvar är våra system nödvändiga för deras dagliga drift. För att vara ordentligt förberedda för ett kraftigt negativt och utdraget förlopp har vi i koncernledningen haft tät dialog med alla affärsenheter och analyserat potentiella förlopp och därmed upprättat scenarioplanering med åtgärder för olika utfall.

Likviditetsplanering och kassaflöde är centrala när osäkerheten är stor. Vi har en bra situation med stor del förskottsfakturering vilket vid årets början avspeglas i ett kraftigt positivt kassaflöde. Än så länge ser vi inga kundförluster, men de kan förstås komma ju längre nedstängningen pågår. Vår likviditetssituation är mycket god och våra finansiella möjligheter avsevärda.

Vi har pågående förvärvsdiskussioner som startat långt före coronautbrottet och dessa kan fortgå med endast digitala kontakter. Vi har dock funnit att nya diskussioner är svårare att initiera när man inte kan mötas fysiskt.

I takt med vår tillväxt har vår tidigare redovisning i segment spelat ut sin roll. Från och med denna rapport kommer vi att redovisa data för var och en av våra affärsenheter. Tidigare har de enskilda affärsenheterna endast varit en del i något av våra sju segment. Affärsenheternas verksamhet, omsättning och andelen repetitiva intäkter kommer från och med nu att beskrivas mer detaljerat. Även beroendet av enskilda kunder och fördelningen mellan länder tydliggörs. Detta speglar hur vi agerar i förvärven också, där vi letar bolag som möter våra kriterier och låter nisch vara en mindre intressant aspekt. Vi anser att denna förändring ger en mer relevant beskrivning av vår verksamhet, geografi, storlek och fördelning av kunder.

Så i denna tid av pandemi - vad gör vi?

Vi lyssnar på myndigheterna, tvättar händerna, arbetar hemifrån, har digitala möten, servar våra kunder och gnetar vidare. 

Lars Stenlund, Vd

 

För mer information, kontakta:

Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ), patrik.fransson@vitecsoftware.com,mob. +46 76 942 85 97

 

Disclaimer

Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2020 klockan 08:00 (CET).

 

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 800 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 156 Mkr år 2019. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.         
 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/