Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Repetitiva intäkter i stark tillväxt

08:30 / 12 July 2018 Vitec Press release

Sammanfattning av perioden januari-juni 2018
 • Nettoomsättning 465 Mkr (388)
 • Resultat efter finansnetto 48,1 Mkr (54,2)
 • Rörelsemarginal 11,4% (14,9)
 • Vinst per aktie före utspädning 1,29 kr (1,44)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 119,8 Mkr (134,1)
Sammanfattning av perioden april-juni 2018
 • Nettoomsättning 243 Mkr (197)
 • Resultat efter finansnetto 23,0 Mkr (29,8)
 • Rörelsemarginal 10,7 % (16,1)
 • Vinst per aktie före utspädning 0,62 kr (0,80)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,9 Mkr (35,3)
 • Förvärv av PP7 Affärssystem AB, Agrando AS och Cito IT A/S

VD-kommentar

De repetitiva intäkterna växte med drygt 26 procent i andra kvartalet samtidigt som omsättningen ökade med drygt 23 procent. Vi fortsätter att prioritera tillväxten i repetitiva intäkter för att ytterligare minska beroendet av licensintäkter av engångskaraktär och volatila tjänsteintäkter. För närvarande har det inte varit möjligt att effektivisera verksamheten i samma höga takt som affärsmodellen förflyttas mot repetitiva intäkter. Detta innebär att lönsamhets­utvecklingen för första halvåret är svagare än intäktsutvecklingen och i det korta perspektivet mindre tillfredställande. Det kontinuerliga interna arbetet med effektivitet har dock ett naturligt längre perspektiv än enstaka kvartal och det arbetet fortgår med oförminskad styrka och fokus.

I andra kvartalet har vi genomfört tre förvärv. Den 9 april förvärvade vi det svenska programvarubolaget PP7 Affärssystem som utvecklar programvaror till projektföretag inom bygg- och installationsmarknaden i Sverige. Den 19 april förvärvade vi det norska programvarubolaget Agrando vars programvara används inom kyrklig verksamhet i Norden med Norge och Sverige som huvudmarknader. Den 31 maj förvärvade vi det danska bolaget Cito IT vars produkt är en branschspecifik programvara för apoteksmarknaden i Danmark.

Med dessa förvärv fortsätter vi att stärka vår position som Nordens ledande vertikala programvarubolag, samtidigt som vi adderar drygt 85 MSEK i årlig omsättning och 70 nya medarbetare.

Förvärvsintensiteten i kvartalet drar samtidigt med sig signifikanta förvärvsrelaterade kostnader, ca 4 Mkr, vilket belastar resultatet i jämförelse med samma period förra året.

Antalet aktiva förvärvsdialoger är fortsatt högt och vi lägger kontinuerligt resurser på att upprätthålla och vidareutveckla dessa dialoger. Vår finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god, och vi ser goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt. Med förvärv av väletablerade bolag och hög andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att verka i flera oberoende och specialiserade nischer för att uppnå uthållig lönsam tillväxt.

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations
patrik.fransson@vitec.se
+46-76-9428597

Disclaimer

Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 12 juli 2018 kl. 08:30 CET.

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 650 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 855 Mkr år 2017. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.            

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/