Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group AB: Kommuniké från Vitec Software Group AB:s årsstämma den 23 april 2018

08:45 / 24 April 2018 Vitec Press release

Kommuniké från Vitec Software Group AB:s årsstämma den 23 april 2018

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017.

Utdelning
Den föreslagna utdelningen om 1,10 SEK per aktie godkändes av stämman. Avstämningsdag för utdelning är onsdag den 25 april 2018. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske måndag den 30 april 2018.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelsen
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Crister Stjernfelt som styrelseordförande. Anna Valtonen, Birgitta Johansson-Hedberg, Jan Friedman och Kaj Sandart omvaldes som övriga styrelseledamöter.

Styrelsearvode
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om årligt arvode till styrelsens ordförande om SEK 270 000 och till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter om SEK 135 000 vardera.

Revisor
Stämman beslutade utse PricewaterhouseCoopers AB, med Niklas Renström som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningen.

För mer information, kontakta
Patrik Fransson, Investor Relations
patrik.fransson@vitec.se
+46-76-9428597.

Disclaimer
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 24 april 2018 kl. 08:45.

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 600 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 855 Mkr år 2017. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.

Kommuniké från Software Group AB årsstämma 2018

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Vitec Software Group AB via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/