Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group AB: Fortsatt tillväxt och stärkt kassaflöde

13:00 / 23 April 2018 Vitec Press release

Fortsatt tillväxt och stärkt kassaflöde

Sammanfattning av perioden januari-mars 2018

  • Nettoomsättning 222 Mkr (192)
  • Resultat efter finansnetto 25,1 Mkr (24,4)
  • Rörelsemarginal 12,3 % (13,7)
  • Vinst per aktie före utspädning 0,66 kr (0,64)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 112,9 Mkr (98,8)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Vitec förvärvar PP7 Affärssystem AB och Agrando AS

VD-kommentar
Verksamhetsåret 2018 har startat stabilt. Tillväxten är drygt 15 procent och i detta kvartal, liksom föregående, utvecklas kassaflödet i en snabbare takt än resultatet.  De repetitiva intäkterna växer med 14 procent och licensintäkterna fortsätter att minska, i enlighet med vår strävan att utveckla affärsmodellen mot ökande andel repetitiva intäkter och ett minskat beroende av licensintäkter av engångskaraktär. Affärsområde Utbildning och Hälsa avviker dock från den generella bilden med ett negativt resultat för perioden.  Orsaken är i huvudsak den säsongsvariation som Vitec MV har, där första halvåret är betydligt svagare än andra halvåret.

Vitec är ledande i Norden inom Vertical Market Software eller vertikala programvaror (dessa stöder specifika nischers affärsprocesser). Enligt Gartner, den mest kända rådgivningsfirman i USA, är vertikala programvaror det klart största segmentet med mer än 25 procent av den totala mjukvaruindustrin. De flesta bolagen är relativt okända, ofta mindre än 50 anställda och sällan placerade i de stora IT-klustren. Det är därför man sällan hör talas om dessa. Kostnadseffektivitet, exakthet och en väl definierad marknad kännetecknar vertikala programvarubolag. Den totala marknaden för vertikala programvaror är således mycket stor, medan de enskilda marknaderna för varje vertikal är relativt små.

Efter första kvartalet har vi genomfört två förvärv. Den 9 april förvärvade vi det svenska programvarubolaget PP7 Affärssystem som utvecklar programvaror till projektföretag inom bygg- och installationsmarknaden i Sverige. Den 19 april förvärvade vi det norska programvarubolaget Agrando vars programvara används inom kyrklig verksamhet i Norden med Norge och Sverige som huvudmarknader. Med dessa förvärv fortsätter vi att stärka vår position som Nordens ledande vertikala programvarubolag, samtidigt som vi adderar drygt 50 MSEK i omsättning, 8 MSEK i resultat och 50 nya medarbetare.

Antalet aktiva förvärvsdialoger är fortsatt högt och vi lägger kontinuerligt resurser på att upprätthålla och vidareutveckla dessa dialoger. Vår finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god, och vi ser goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt. Med förvärv av väletablerade bolag och hög andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att verka i flera oberoende och specialiserade nischer för att uppnå uthållig lönsam tillväxt.

Lars Stenlund, VD


För mer information, kontakta
Patrik Fransson, Investor Relations
patrik.fransson@vitec.se
+46-76-9428597

Disclaimer
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 23 april 2018 kl. 13:00.

 

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 600 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 855 Mkr år 2017. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com. Vitec delårsrapport januari - mars 2018

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Vitec Software Group AB via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/