Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group AB: Fortsatt tillväxt, ökad vinst och stärkt kassaflöde

08:30 / 14 February 2018 Vitec Press release

Fortsatt tillväxt, ökad vinst och stärkt kassaflöde

Sammanfattning av perioden januari-december 2017

 • Nettoomsättning 855 Mkr (675)
 • Resultat efter finansnetto 98,1 Mkr (81,9)
 • Rörelsemarginal 12,5 % (13,1)
 • Vinst per aktie före utspädning 2,70 kr (2,27)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 187,6 Mkr (158,5)
 • Styrelsen föreslår höjd utdelning till 1,10 kr/aktie (1,00)

Sammanfattning av perioden oktober-december 2017

 • Nettoomsättning 247 Mkr (193)
 • Resultat efter finansnetto 28,6 Mkr (24,3)
 • Rörelsemarginal 12,6 % (13,3)
 • Vinst per aktie före utspädning 0,86 kr (0,71)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 29,4 Mkr (34,7)
 • Personalkonvertibel tecknades till 20,8 Mkr

VD-kommentar
Vitec växer vidare och 2017 års framsteg står sig väl i jämförelse med tidigare års utveckling. Det är framförallt kassaflödet som utvecklas starkt - resultatet utvecklas också väl, men matchar inte fullt ut kassaflödet för närvarande, på grund av medvetet offensiva planenliga avskrivningar.

Större händelser under året är uppflyttningen till Stockholmsbörsens MidCap-lista, utökningen av förvärvsfaciliteten med 200 Mkr och förvärvet av MV Nordic i Danmark. Riskspridningen inom koncernen har fortsatt att förbättras under året, omsättningen på 855 Mkr fördelas nu på 15 operativa enheter, där den största utgör 18 procent av den totala omsättningen.

Med 600 medarbetare i fyra länder fördelade på närmare 20 kontor, har vår interna kommunikation flyttats högre och högre upp i prioritet. Med ständig dialog kring våra värdeskapande nyckeltal, fokusering på utveckling av standardprodukter, regelbundna möten kring "best practise" och med värdeorden Produkterna är vår grund, Gör det enkelt och Öppenhet och förtroende har kulturarbetet blivit en central del av koncernens styrning. Vårt varumärkeslöfte "Att lita på - idag och imorgon" tillsammans med värdeorden och våra centrala nyckeltal, ger oss goda förutsättningar att bygga en stark kultur. Det ger också möjlighet att med fortsatt hög tillväxt behålla vår decentraliserade modell. Så - med en stark kultur, decentraliserade beslut, motiverade medarbetare och en väldefinierad affärsmodell stärker vi vår konkurrenskraft inför framtiden.

Antalet aktiva förvärvsdialoger är fortsatt högt och vi lägger kontinuerligt resurser på att upprätthålla och vidareutveckla dessa dialoger. Vår finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god, och vi ser goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt. Med förvärv av väletablerade bolag och hög andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att verka i flera oberoende och specialiserade nischer för att uppnå uthållig lönsam tillväxt. Och så höjer vi utdelningen, för 16:e året i rad.

Lars Stenlund, VD

För mer information, kontakta
Patrik Fransson, Investor Relations
patrik.fransson@vitec.se
+46-76-9428597

Disclaimer
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 14 februari 2018 kl. 08:30.

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 600 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 855 Mkr år 2017. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.

Vitec bokslutskommuniké 2017

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Vitec Software Group AB via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/