Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group AB: Vitec kallar till extra bolagsstämma

10:30 / 29 September 2017 Vitec Press release

Vitec kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ), 556258-4804, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 1 november 2017 kl. 15.00 i Vitecs lokaler på Tvistevägen 47A i Umeå.

Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ) har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att behandla ett förslag om att erbjuda anställda i Vitec-koncernen att teckna konvertibla skuldebrev i moderbolaget. Syftet med emissionen är att ge fler medarbetare möjligheten att bli delägare i Vitec. Konvertiblerna kommer inte att noteras. Vid full konvertering beräknas antalet aktier öka med
ca 260 000 st. Detta motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 26 000 kronor samt en utspädning på cirka 0,9 % av aktiekapitalet och cirka 0,4 % av röstetalet i bolaget.

"Det här blir nionde gången vi erbjuder till våra anställda att teckna konvertibler. Vi tycker att det är ett bra sätt att ge samtliga medarbetare en möjlighet att bli långsiktiga delägare i Vitec", säger Lars Stenlund, VD Vitec Software Group.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 26 oktober 2017 (se nedan angående omregistrering av förvaltarregistrerade aktier), och,
 • anmäla sig till bolaget senast torsdag den 26 oktober 2017. Anmälan kan göras via bolagsstamma@vitec.se eller per tfn 090 - 15 49 00 vardagar 08:00-17:00.

I anmälan anges namn, person- eller organisationsnummer, mejladress och telefonnummer dagtid. Aktieägare som avser att medföra biträde ombeds meddela detta i samband med anmälan. Det är tillåtet att medföra högst två biträden per aktieägare.

Anmälan kan också göras skriftligen till;
Vitec Software Group AB
"Extra bolagsstämma"
Tvistevägen 47 A
907 29 Umeå.

Stämman hålls på svenska.

Förvaltarregistrerade aktier
Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att tillfälligt vara införd i aktieboken den 26:e oktober 2017 för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före denna dag.

Fullmakt
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetsahandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast 31 oktober 2017. Fullmaktsformulär på svenska finns på https://www.vitecsoftware.com/sv/ir/extrastamma.

Dagordning

 • Stämmans öppnande
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Val av ordförande på stämman
 • Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 • Val av en eller två protokolljusterare
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • Beslut
 • Emission av konvertibelt förlagslån till anställda i Vitec
 • Övriga frågor
 • Stämmans avslutande
 • Aktier och röster
  Vid tidpunkt för kallelsen finns i bolaget 29 396 690 aktier uppdelat på 3 350 000 A-aktier med 10 röster vardera och 26 046 690 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster uppgår till
  59 546 690 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

  Handlingar
  Fullständiga handlingar finns på https://www.vitecsoftware.com/sv/ir/extrastamma. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

  Umeå i september 2017
  STYRELSEN

  För mer information, kontakta
  För mer information kontakta: Patrik Fransson, Investor Relations, patrik.fransson@vitec.se
  Mobile: +46-76-9428597

  Disclaimer
  Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 29 september 2017 kl. 10:30.

  Vitec kallar till extra bolagsstämma

  --
  This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
  The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
  Source: Vitec Software Group AB via Globenewswire

  GlobeNewswire

  This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/