Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group AB: Vitec delårsrapport januari - mars 2017

13:00 / 25 April 2017 Vitec Press release

Vinst per aktie upp 33%

Sammanfattning av perioden januari-mars 2017
· Nettoomsättning 192 Mkr (157)
· Resultat efter finansnetto 24,4 Mkr (18,0)
· Rörelsemarginal 13,7% (12,4)
· Vinst per aktie före utspädning 0,64 kr (0,48)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 98,8 Mkr (84,0)
· Vitec flyttas till Mid Cap på Nasdaq Stockholm

VD-kommentar
Året startar i en positiv trend och för första kvartalet ökar såväl kassaflöde som resultat och omsättning, vilket gör kvartalet till koncernens historiskt starkaste första kvartal.

Inga större händelser har redovisats för första kvartalet, utan perioden har präglats av dagligt arbete med leveranser, utveckling, försäljning samt en kontinuerlig strävan efter ökad effektivitet. Med Vitecs nischorienterade verksamhet, i relativt mogna marknader, är efterfrågan både långsiktig och uthållig. I sådana marknader är effektivitet och fokus centrala förutsättningar för god och ökande lönsamhet. Vi står sällan inför stora oväntade skiften i marknaden, vilket också innebär att bolagets utveckling till stor del ligger i våra egna händer. Därför kommer fokusering och effektivitet alltid att förbli centrala frågor i verksamheten.

Rörelsemarginalen ligger för kvartalet under vårt mål om femton procent, men trenden är för närvarande positiv och målsättningen för rörelsemarginalen är intakt.
Antalet aktiva förvärvsdialoger är fortsatt högt och vi lägger kontinuerligt resurser på att upprätthålla och vidareutveckla dessa dialoger. Vitecs finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god, och vi ser goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt.

Med en tydlig förflyttning från traditionell licensförsäljning till abonnemang av molnbaserade system minskar beroendet av enstaka licensförsäljningar, vilket ökar den långsiktiga förmågan att styra verksamheten. Detta, tillsammans med medarbetarnas stora kapacitet att förnya sig och integrera förvärv, ger goda förutsättningar att långsiktigt utveckla hela vår verksamhet. Med förvärv av väletablerade bolag och hög andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att verka i flera oberoende och specialiserade nischer för att uppnå uthållig lönsam tillväxt
Lars Stenlund, VD

För mer information, kontakta
Patrik Fransson, Investor Relations
patrik.fransson@vitec.se
+46-76-9428597

Disclaimer
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 25 april 2017 kl. 13:00.

Vitec delårsrapport januari - mars 2017

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Vitec Software Group AB via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/