Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group AB: Kommuniké från årsstämma 2017

09:30 / 26 April 2017 Vitec Press release

Årsstämma i Vitec Software Group AB (publ) hölls den 25 april 2017 i Umeå.

Utdelning
Den föreslagna utdelningen om 1,00 SEK per aktie godkändes av stämman. Avstämningsdag för utdelning är torsdag den 27 april 2017. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske onsdagen den 3 maj 2017.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelsen
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Crister Stjernfelt som styrelseordförande. Anna Valtonen, Birgitta Johansson-Hedberg, Jan Friedman och Kaj Sandart omvaldes som övriga styrelseledamöter.

Styrelsearvode
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om årligt arvode till styrelsens ordförande om SEK 250 000 och till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter om SEK 125 000 vardera.

Revisor
Stämman beslutade utse PricewaterhouseCoopers AB, med Niklas Renström som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningen.

För mer information, kontakta
Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group AB (publ), tel. +46 70 659 49 39.

Disclaimer
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 26 april 2017kl 09:30.

Kommuniké årsstämma 2017

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Vitec Software Group AB via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/