Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

CORRECTION: Vitec Software Group AB: Välkommen till Årsstämma 2017 i Vitec Software Group AB

14:35 / 24 March 2017 Vitec Press release

This is a correction of the announcement from 08:30 15.03.2017 CET. Reason for the correction: Införd i aktieboken (Euroclear Sweden AB) ändrad från 18 april till 19 april

Välkommen till Årsstämma 2017 i Vitec Software Group AB

Aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ), 556258-4804, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2017 kl. 17.30 i Väven, Vävenscenen, Strandgatan 10, Umeå. Inpassering till årsstämman sker klockan 16:30-17:15. Efter årsstämman serveras en buffé.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 april 2017 (se nedan angående omregistrering av förvaltarregistrerade aktier), och,
  • anmäla sig till bolaget senast onsdag den 19 april 2017 kl. 15.00. Anmälan kan göras per tfn 090 - 15 49 00 vardagar 08:00-17:00 eller på www.vitec.se

Anmälan kan också göras skriftligen till;
Vitec Software Group AB
"Årsstämma"
Tvistevägen 47
907 29 Umeå.

I anmälan anges namn, person- eller organisationsnummer, mejladress och telefonnummer dagtid. Aktieägare som avser att medföra biträde ombeds meddela detta i samband med anmälan. Det är tillåtet att medföra högst två biträden per aktieägare.

Årsstämman hålls på svenska.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast onsdagen den 19 april 2017 tillfälligt ha omregistrerat aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Begäran om sådan registrering bör göras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Fullmakt
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetsahandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast 24 april 2017. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på www.vitec.se.


Dagordning
  1. Stämmans öppnande
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av ordförande på stämman
  4. Beslut om direktsändning av bolagsstämman via bolagets hemsida
  5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
  6. Val av en eller två protokolljusterare
  7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och styrelsens utskott
  9. Verkställande direktörens anförande
  10. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  11. Beslut
  a) - om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) - om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,
  c) - om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
  12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter
  13. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
  14. Val av revisorer
  15. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
  16. Beslut om valberedning
  17. Beslut angående styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemissioner, apportemissioner och utgivande av konvertibla skuldebrev
  18. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
  19. Beslut om bemyndigande avseende återköp av B-aktier i Vitec
  20. Övriga frågor
  21. Stämmans avslutande

Punkt 3 Ordförande vid stämman
Valberedningen, som utsågs enligt den instruktion för valberedning som beslutades av årsstämman 2016, utgörs av Olov Sandberg (ordförande), Crister Stjernfelt (styrelsens ordförande), Lars Stenlund och Jerker Vallbo. Valberedningen föreslår Crister Stjernfelt som ordförande vid årsstämman 2017.

Punkt 11b Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår att till aktieägare utdelas SEK 1,00 per aktie och att torsdagen den 27 april 2017 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 3 maj 2017.

Punkt 12 Antalet ledamöter och revisorer
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter och bolaget ska ha en eller två revisorer med i förekommande fall en eller två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag. Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter samt revisionen skall utföras av ett auktoriserat revisionsbolag med en ansvarig revisor.

Punkt 13 Arvode till styrelse och revisor
Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå till externa styrelseledamöter med totalt 750 000 kr varav till styrelsens ordförande 250 000 kr och till övriga ledamöter 125 000 kr vardera samt att arvode till revisorer skall utgå enligt avlämnad godkänd räkning.

Punkt 14 Val av revisor
Valberedningen föreslår att PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556067-4276), med huvudansvarig revisor Niklas Renström (740625-0196), Saltsjö-Boo väljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Punkt 15 Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att Kaj Sandart, Jan Friedman, Birgitta Johansson-Hedberg och Anna Valtonen omväljs till styrelseledamöter, samt att Crister Stjernfelt omväljs till styrelsens ordförande.

Punkt 16 Valberedning
Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre, eller i visst fall fyra, ytterligare ledamöter. Baserat på ägarstatistik per den 31 augusti ska styrelsens ordförande kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna och erbjuda dem att utse en ledamot vardera till valberedningen. Om aktieägare avstår övergår rätten till den till röstetalet närmast följande största aktieägare. När ledamöterna så är utsedda skall styrelsens ordförande kalla valberedningen till möte.
Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande. Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men tidigare än två månader före årsstämman, och om ägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna framställer önskemål om att ingå i valberedningen, ska denne aktieägare ha rätt att antingen utse ytterligare en ledamot eller, om valberedningen så beslutar, utse en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren. Avgår ledamot eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska den aktieägare som utsett ledamoten uppmanas att utse ny ledamot. Om aktieägaren avstår övergår rätten till den till röstetalet närmast följande aktieägare. Styrelsen föreslår att ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter, dock skall ersättning för havda kostnader utbetalas.

Punkt 17 Bemyndigande av styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet
Styrelsens förslag är att de bemyndigas att, intill tiden för nästa årsstämma, kunna besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller om att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Bemyndigandet skall omfatta högst 2 500 000 aktier av serie B, med nuvarande kvotvärde, och skall inom angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Emissioner inom ramen för bemyndigandet förutsätts ske på sådana marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner. Syftet med emissioner inom ramen för detta bemyndigande skall vara finansiering av förvärv av företag, inkråm, produkträttigheter eller dylikt.

Punkt 18 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2018. De föreslagna riktlinjerna innefattar inte någon förändring jämfört med de riktlinjer som beslutades om på årsstämman 2016.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningen. Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Vid fastställande av lönen skall den enskildes ansvarsområden, kompetens och erfarenhet beaktas. Lönen omprövas som huvudregel en gång per år. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 19 Bemyndigande avseende återköp av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier är vidare begränsat av att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får överstiga 2 procent av samtliga aktier av serie B i bolaget. Förvärv av aktier i bolaget ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.
Styrelsens förslag innebär vidare att styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, bemyndigas att besluta om överlåtelse av det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse ska få ske på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse sker med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Ersättning för överlåtna aktier skall erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.
Syftet med styrelsens förslag är att:
·fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets behov för att därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde
·underlätta genomförandet av incitamentsprogram för medarbetare i bolaget
·kunna överlåta egna aktier som likvid eller finansiering vid förvärv
Beslut om bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier förutsätter att det biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktier och röster
I bolaget finns 29 396 690 aktier uppdelat på 3 500 000 A-aktier med 10 röster vardera och 25 896 690 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster uppgår till 60 896 690 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär detta och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.


Handlingar
Fullständiga handlingar kommer, senast den 4 april 2017, att hållas tillgängliga på www.vitec.se. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Årsredovisningen och revisionsberättelsen, revisors yttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 19 kap 22§ finns tillgängliga hos bolaget och på www.vitec.se. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Umeå i februari 2017
STYRELSEN

För mer information, kontakta
Patrik Fransson, Investor Relations
patrik.fransson@vitec.se
+46-76-9428597

Disclaimer
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 15 mars 2017 kl. 08:30.

Välkommen till Årsstämma 2017 i Vitec Software Group AB

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Vitec Software Group AB via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/