Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group AB: Vitec Bokslutskommunike 2016

08:30 / 16 February 2017 Vitec Press release

STÄRKT KASSAFLÖDE TROTS LÄGRE MARGINAL


SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2016

 • Nettoomsättning 675 Mkr (618)
 • Resultat efter finansnetto 81,9 Mkr (94,7)
 • Rörelsemarginal 13,1 % (16,3)
 • Vinst per aktie före utspädning 2,27 kr (2,66)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 158,5 Mkr (139,8)
 • Styrelsen föreslår höjd utdelning till 1,00 kr/aktie (0,90)

 SAMMANFATTNING AV PERIODEN OKTOBER - DECEMBER 2016

 • Nettoomsättning 193 Mkr (170)
 • Resultat efter finansnetto 24,3 Mkr (26,9)
 • Rörelsemarginal 13,3 % (16,7)
 • Vinst per aktie före utspädning 0,71 kr (0,86)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,7 Mkr (33,9)
 • Förvärv av Plania AS

 
VD - KOMMENTAR

Vitec fortsätter att växa och vi finns nu bland de medelstora svenska börsbolagen. Koncernens riskspridning över länder och affärsområden har förbättrats ytterligare under året. Sveriges andel av koncernens omsättning blev i år 42 procent mot närmare 50 förra året.

Tre förvärv gjordes under året. Det senaste, Plania AS i Stavanger, gjordes i december och tillsammans med de andra förvärven tillförs ca 110 Mkr till koncernens omsättning med god lönsamhet.

Resultatmässigt blev 2016 ett mellanår, även om det valutarensade rörelseresultatet blev lite bättre än förra året. Kassaflödet fortsatte dock att stärkas. Fjärde kvartalet blev resultatmässigt svagare jämfört med förra året, men i sammanhanget kan nämnas att engångsposter på närmare fem miljoner flöt in i Q4 2015 som till viss del stör jämförelsen mellan åren.

Andelen repetitiva intäkter minskade något till 77% (78%), dock blev minskningen mindre än vi initialt bedömde. Affärsmodellen är stark och väl förankrad i koncernen. Den har ett momentum som driver intern kultur och affärer åt önskat håll, mer kraftfullt än vi tidigare vågat hoppas.

Rörelsemarginalen för helåret blev 13,1 procent vilket är under vårt mål om 15 procent. Marknadens efterfrågan i våra nischer är dock långsiktig och uthållig vilket betyder att förutsättningarna är goda att fortsätta jobba med ökad effektivitet och lönsamhet.

Antalet aktiva förvärvsdialoger är fortsatt högt och vi lägger kontinuerligt resurser på att upprätthålla och vidareutveckla dessa dialoger. Vitecs finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god, och vi ser goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt.

Med en tydlig förflyttning från traditionell licensförsäljning till abonnemang av molnbaserade system minskar beroendet av enstaka licensförsäljningar vilket ökar den långsiktiga förmågan att styra verksamheten. Detta, tillsammans med medarbetarnas stora kapacitet att förnya sig och integrera förvärv, ger goda förutsättningar att långsiktigt utveckla hela vår verksamhet. Med förvärv av väletablerade bolag och hög andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att verka i flera oberoende och specialiserade nischer för att uppnå uthållig lönsam tillväxt. Och som vanligt höjer vi utdelningen. Nu för 15:e året i rad.

Lars Stenlund, VD

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 16 februari 2017 kl 08:30.

Vitec Software Group AB (publ) är ett nordiskt programvarubolag som utvecklar och levererar verksamhetskritiska standardiserade programvaror för branschunika behov. Koncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge och växer i huvudsak genom förvärv av mogna programvarubolag i vertikala segment. Bland våra kunder finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker och försäkringsbolag, hälsoföretag, bildelshandlare, energibolag och tidningsföretag. Koncernen har 500 medarbetare och omsatte 675 Mkr år 2016. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.vitec.se   Säte: Tvistevägen 47 A, 907 29 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Vitec Bokslutskommunike 2016

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Vitec Software Group AB via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/