Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group AB: Delårsrapport januari - mars 2016

13:00 / 11 May 2016 Vitec Press release

Delårsrapport januari - mars 2016 STÄRKT KASSAFLÖDE TROTS LÄGRE MARGINAL

Umeå, 2016-02-17 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - MARS 2016

  • Nettoomsättning 157 Mkr (143)
  • Resultat efter finansnetto 18,0 Mkr (21,6)
  • Rörelsemarginal 12,4 % (16,1)
  • Vinst per aktie före utspädning 0,48 kr (0,59)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 84,0 Mkr (73,5)
  • Nya affärsområdeschefer i Fastighet och Hälsa

VD - KOMMENTAR

Under första kvartalet kan koncernen uppvisa en ökad omsättning och ett stärkt kassaflöde jämfört med föregående år, trots en förutsedd volymminskning inom affärsområde mäklare i Sverige, en tidig påsk samt en försvagning av den norska kronan. Under kvartalet har nya internrekryterade affärsområdeschefer tillsatts inom Fastighet och Hälsa. De avgående cheferna kvarstår i organisationen på nya positioner för att tillvarata erfarenheter vid prospektering, förvärv och koncernsamverkan.

Affärsområde Hälsa har fortsatt fullt fokus på vidareutveckling och leverans av sitt molnbaserade system, vilket kortsiktigt påverkat lönsamheten negativt, men har i takt med att utleveranserna färdigställts ökat andelen repetitiva intäkter till 85 % (74) av omsättningen. Efter omsättningsminskningen för Affärsområde Mäklare utgör samtidigt inget område nu mer än 30 % av omsättningen vilket ger en ökad stabilitet och minskad känslighet för marknadsförändringar inom enskilda affärsområden. Vitecs finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god, och med en prospektlista på ett hundratal företag i Norden ser vi därmed goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt.

Vitecs affärsmodell med strävan efter hög andel repetitiva intäkter har i viss mån fortsatt att förstärkas under första kvartalet till 78,3 % (77,6). Långsiktigt kan de repetitiva intäkterna - normalt av karaktären abonnemangsliknande tjänster - öka ytterligare, men i ett kortare perspektiv kan framförallt affärsområde Fastighet begränsa ytterligare ökning genom att anpassnings- och utbildningstjänster krävs för att integrera områdets affärssystem.

Med en tydlig förflyttning från traditionell licensförsäljning till en abonnemangsmodell (molnbaserade system) ökar andelen repetitiva intäkter och rörelsemarginalen samtidigt. Detta, tillsammans med medarbetarnas stora kapacitet att förnya sig och integrera förvärv, ger goda förutsättningar att långsiktigt utveckla hela vår verksamhet. Med förvärv av väletablerade bolag och hög andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att verka i flera oberoende och specialiserade nischer för att uppnå uthållig lönsam tillväxt.


Lars Stenlund, VD

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 11 maj 2016 kl 13:00.

Vitec Software Group AB (publ) är ett nordiskt programvarubolag som utvecklar och levererar verksamhetskritiska standardiserade programvaror för branschunika behov. Koncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge och växer i huvudsak genom förvärv av mogna programvarubolag i vertikala segment. Bland våra kunder finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker och försäkringsbolag, hälsoföretag, bildelshandlare, energibolag och tidningsföretag. Koncernen har 450 medarbetare och omsatte 618 Mkr år 2015. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Vitec Delårsrapport januari - mars 2016

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Vitec Software Group AB via Globenewswire

HUG#2011308
GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/