Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Bokslutskommuniké 2015

08:30 / 17 February 2016 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 2015

VINST PER AKTIE UPP 65 %

Umeå, 2016-02-17 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2015

 -- Nettoomsättning 618,4 Mkr (492,0)
 -- Resultat efter finansnetto 97,4 Mkr (64,5)
 -- Rörelsemarginal 16 % (14)
 -- Vinst per aktie före utspädning 2,66 kr (1,75)
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 140,3 Mkr (129,3)
 -- Styrelsen föreslår höjd utdelning till 0,90 kr/aktie (0,67)

SAMMANFATTNING AV PERIODEN OKTOBER - DECEMBER 2015

 -- Nettoomsättning 170,1 Mkr (141,5)
 -- Resultat efter finansnetto 26,9 Mkr (22,1)
 -- Rörelsemarginal 17 % (16)
 -- Vinst per aktie före utspädning 0,86 kr (0,65)
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,9 Mkr (38,2)
 -- Förvärv av Nice AS samt aktiesplit 5:1

VD – KOMMENTAR
2015 blev genomgående ett starkt år då samtliga affärsområden levererade ett
högre rörelseresultat än föregående år och koncernen kunde samtidigt för första
gången rapportera ett rörelseresultat över 100 Mkr. Rörelsemarginalen för
helåret uppgick till 16,3 % vilket är det historiskt starkaste.
Utdelningsförslaget från styrelsen innebär också att utdelningen höjs för
trettonde året i rad. 

De bolag som förvärvats under 2015 har levererat omsättning och resultat enligt
förväntningarna och har snabbt kunnat integreras i koncernen. Förvärven har
även bidragit till att öka vår geografiska spridning så att Sverige numera
svarar för mindre än 50 % av de totala intäkterna. Vitecs finansiella ställning
och beredskap för framtida förvärv är god. Vi avser att fortsätta växa genom
förvärv och med fokus på Norden hanterar vi löpande en prospektlista på cirka
100 intressanta vertikala programvarubolag. Vi ser därigenom goda
förutsättningar till fortsatta förvärv. 

Vår strikt tillämpade affärsmodell med strävan efter hög andel repetitiva
intäkter fortsätter att ge resultat. Repetitiva intäkter svarade för 78 % (f.å.
76) för helåret 2015. Den höga andelen repetitiva intäkter ger oss möjlighet
att verka långsiktigt och konsekvent, samtidigt som det ger utmärkta
förutsättningar att absorbera tillfälliga svackor inom enskilda affärsområden.
Långsiktigt kan vi nå en högre andel repetitiva intäkter men i det kortare
perspektivet kommer tjänsteproduktionens andel att öka då en stor orderstock i
framförallt AO Fastighet kräver mer av integrations-, konfigurations- och
utbildningstjänster. Samtidigt kommer en minskning av repetitiva intäkter att
ske succesivt under 2016 i den svenska delen av AO Mäklare, då Fastighetsbyrån
och Svensk fastighetsförmedling har aviserat att de kommer att lämna oss. 

Med en tydlig förflyttning från traditionell licensförsäljning till en
abonnemangsmodell (SaaS) ökar andelen repetitiva intäkter och rörelsemarginalen
samtidigt. Detta, tillsammans med medarbetarnas stora kapacitet att förnya sig
och integrera förvärv, ger goda förutsättningar att långsiktigt utveckla hela
vår verksamhet. Med förvärv av väletablerade bolag och hög andel repetitiva
intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att verka i flera
oberoende och specialiserade nischer för att uppnå uthållig lönsam tillväxt. 

Lars Stenlund, VDDisclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den
17 februari 2016 kl 08:30. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag. Koncernens
omsättning har en årstakt om 670 Mkr och har ca 440 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se  Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/