Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Kungörelse från Årsstämman

08:36 / 7 May 2015 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Kommuniké från årsstämma

Kungörelse från Årsstämman

Umeå, 2015-05-07 08:36 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Årsstämman i Vitec Software Group AB (publ) beslutade den 6 maj 2015


• att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen,

• att utdela 3,35 kr per aktie till aktieägarna (avstämningsdag för utdelning
är fredagen den 8 maj 2015), 

• att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet,

• att till styrelsens ordförande välja Crister Stjernfelt och till
styrelseledamöter välja Kaj Sandart, Jan Friedman, Birgitta Johansson-Hedberg
och Anna Valtonen, 

• att till revisor välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor
Niklas Renström, intill slutet av årsstämman 2016, 

• att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission och/eller utgivande av
konvertibla skuldebrev med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om högst
500 000 aktier av serie B, 

• att bemyndiga styrelsen att återköpa B-aktier i Vitec, innehavet får inte
överstiga 2 % av samtliga aktier i bolaget, 

• om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare,

Årsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i
Umeå och på bolagets webbplats. Umeå den 6 maj 2015Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ)För mer information, kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den
7 maj 2014 klockan 08:30. 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/