Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec kallar till årsstämma

10:00 / 26 March 2015 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Kallelse till årsstämma

Vitec kallar till årsstämma

Aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ), 556258-4804, kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 6 maj 2015 kl. 17.30 i Väven (Norra entrén), Storgatan
46A, Umeå. Efter årsstämman kommer en buffé att serveras. 

Umeå, 2015-03-26 10:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införda i den av
Euroclear förda aktieboken senast den 28 april 2015 (avstämningsdag 29 april
2015) och dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 4 maj 2015 kl.
12.00 på tfn 090 - 15 49 00 eller via mail till bolagsstamma@vitec.se eller via
hemsidan www.vitec.se eller per brev till Vitec, ”Årsstämma”, Box 7965, 907 19
Umeå. I anmälan anges namn, person-/organisationsnummer och telefonnummer
dagtid. Aktieägares rätt vid årsstämma får utövas av ombud. Skriftlig fullmakt
skall redovisas i original. Den som företräder juridisk person skall dessutom
bifoga kopia på aktuellt registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare.
Fullmakt sänds in samtidigt med anmälan till stämman till ovanstående adress.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.vitec.se. För att
beställa fullmaktsformulär gäller samma adress och telefon som ovan. 

Aktieägare som avser att medföra biträde ombeds meddela detta i samband med
anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, i god tid
före den 29 april 2015 genom förvaltares försorg, tillfälligt registrera
aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Fullständiga
handlingar kommer fr.o.m. den 15 april 2015 att hållas tillgängliga på bolagets
hemsida www.vitec.se och bolagets huvudkontor i Umeå samt sändas till
aktieägare som begär det. Samtliga handlingar kommer även att framläggas på
årsstämman. 

I bolaget finns 5 879 338 aktier uppdelat på 800 000 A-aktier med 10 röster
vardera och 5 079 338 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster
uppgår till 13 079 338 st. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av ordförande på stämman
4. Beslut om direktsändning av bolagsstämman via bolagets hemsida
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
6. Val av en eller två protokolljusterare
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och styrelsens utskott
9. Verkställande direktörens anförande
10. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 
11. Beslut
       a) - om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 
       b) - om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen, 
       c) - om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör. 
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i
förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter 
13. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
14. Fakturering av styrelsearvode
15. Val av revisorer
16. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
17. Beslut om valberedning
18. Beslut angående styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om
ökning av aktiekapitalet genom nyemissioner, apportemissioner och utgivande av
konvertibla skuldebrev 
19. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande
befattningshavare 
20. Beslut om bemyndigande avseende återköp av B-aktier i Vitec
21. Övriga frågor
22. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag avseende punkterna 3, 12, 13, 14, 15, 16

2014 års valberedning, som består av ordförande Olov Sandberg, Lars Stenlund,
Jerker Vallbo och Crister Stjernfelt vilka tillsammans representerar cirka 62 %
av rösterna föreslår: 

3) att Crister Stjernfelt utses till stämmans ordförande.

12) att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter samt
revisionen skall utföras av ett auktoriserat revisionsbolag med en ansvarig
revisor. 

13) att styrelsearvode skall utgå till externa styrelseledamöter med totalt 690
000 kr varav till styrelsens ordförande 230 000 kr och till övriga ledamöter
115 000 kr vardera samt att arvode till revisorer skall utgå enligt avlämnad
godkänd räkning. 

14) att styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar finns för
fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Vitec
Software Group AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet. Om
styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet ökas med ett
belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag. 

15) att PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556067-4276), med huvudansvarig
revisor Niklas Renström (740625-0196), Saltsjö-Boo väljs som revisor för tiden
intill slutet av årsstämman 2016. 

16) att Kaj Sandart, Jan Friedman, Birgitta Johansson-Hedberg och Anna Valtonen
omväljs till styrelseledamöter, samt att Crister Stjernfelt omväljs till
styrelsens ordförande. 

Styrelsens förslag avseende punkterna 11b, 17, 18, 19, 20

11b) Styrelsen föreslår att till aktieägare utdelas SEK 3,35 per aktie och att
fredagen den 8 maj 2015 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.
Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att
utsändas av Euroclear onsdagen den 13 maj 2015. 

17) Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre, eller i visst
fall fyra, ytterligare ledamöter. Baserat på ägarstatistik per den 31 augusti
ska styrelsens ordförande kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna och
erbjuda dem att utse en ledamot vardera till valberedningen. Om aktieägare
avstår övergår rätten till den till röstetalet närmast följande största
aktieägaren. När ledamöterna så är utsedda skall styrelsens ordförande kalla
valberedningen till möte. 

Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ska vara
valberedningens ordförande. Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter
den 31 augusti men tidigare än två månader före årsstämman, och om ägare som
efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största
aktieägarna framställer önskemål om att ingå i valberedningen, ska denne
aktieägare ha rätt att antingen utse ytterligare en ledamot eller, om
valberedningen så beslutar, utse en ledamot som ska ersätta den ledamot som
utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren. Avgår
ledamot eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska den
aktieägare som utsett ledamoten uppmanas att utse ny ledamot. Om aktieägaren
avstår övergår rätten till den till röstetalet närmast följande aktieägaren.
Styrelsen föreslår att ingen ersättning skall utgå till valberedningens
ledamöter, dock skall ersättning för havda kostnader utbetalas. 

18) Bemyndigande att, intill tiden för nästa årsstämma, kunna besluta om
nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller om
att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Bemyndigandet skall omfatta högst
500 000 aktier av serie B, med nuvarande kvotvärde, och skall inom angivna
ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Emissioner inom ramen för
bemyndigandet förutsätts ske på sådana marknadsmässiga villkor som allmänt
tillämpas vid liknande slag av emissioner. Syftet med emissioner inom ramen för
detta bemyndigande skall vara finansiering av förvärv av företag, inkråm,
produkträttigheter eller dylikt. 

19) Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga
medlemmar av ledningen. Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras
av fast lön samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig
och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Vid
fastställande av lönen skall den enskildes ansvarsområden, kompetens och
erfarenhet beaktas. Lönen omprövas som huvudregel en gång per år.
Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda. Styrelsen får frångå riktlinjerna,
om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

20) Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier i
bolaget. Förvärv av egna aktier är vidare begränsat av att bolagets innehav av
egna aktier inte vid något tillfälle får överstiga 2 procent av samtliga aktier
av serie B i bolaget. Förvärv av aktier i bolaget ska ske på NASDAQ OMX
Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Bemyndigandet medger inte att
bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte. 

Styrelsens förslag innebär vidare att styrelsen för tiden intill utgången av
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, bemyndigas att besluta om
överlåtelse av det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar.
Överlåtelse ska få ske på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm. Överlåtelse
sker med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Ersättning för
överlåtna aktier skall erläggas kontant, genom apport eller kvittning av
fordran mot bolaget. 

Syftet med styrelsens förslag är att:

 -- fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets behov för
   att därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde
 -- underlätta genomförandet av incitamentsprogram för medarbetare i bolaget
 -- kunna överlåta egna aktier som likvid eller finansiering vid förvärv

Beslut om bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier förutsätter att
det biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman. 

Information vid stämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär detta och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen,
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den
som önskar sända in frågor i förväg kan göra det till Vitec Software Group AB
(publ) på samma mailadress som ovan angivits för anmälan till stämman. 


Umeå den 25 mars 2015,

Styrelsen för Vitec Software Group AB (publ)Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den
26 mars 2015 kl 10:00. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag. Koncernens
omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se  Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/