Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitecs Bokslutskommuniké 2014

08:30 / 18 February 2015 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Bokslutskommuniké

Vitecs Bokslutskommuniké 2014

ÖKAD VINST OCH HÖJD UTDELNING

Umeå, 2015-02-18 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Sammanfattning av perioden januari-december 2014

 -- Nettoomsättning 492,0 Mkr (371,6)
 -- Resultat efter finansnetto 64,5 Mkr (38,1)
 -- Rörelsemarginal 14 % (11)
 -- Vinst per aktie före utspädning 8,76 kr (5,78)
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 129,3 Mkr (42,9)
 -- Styrelsen föreslår höjd utdelning till 3,35 kr/aktie (2,75)

Sammanfattning av perioden oktober-december 2014

 -- Nettoomsättning 141,5 Mkr (92,8)
 -- Resultat efter finansnetto 22,1 Mkr (9,2)
 -- Rörelsemarginal 16 % (10)
 -- Vinst per aktie före utspädning 3,23 kr (1,36)
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 38,2 Mkr (10,0)VD-KOMMENTAR

Vitec växer vidare och med en kraftigt ökad omsättning, förbättrad
rörelsemarginal och ökad vinst per aktie blev 2014 Vitecs hittills starkaste
år. Styrelsen föreslår en höjd utdelning vilket innebär att utdelningen höjts
12 år i följd. 

Vitecs tillväxt är förvärvsdriven. Sedan 1998 har vi gjort drygt 20 förvärv av
lönsamma, väl fungerande, vertikalt starkt nischade programvarubolag med en
betydande andel repetitiva intäkter. Detta har hittills inneburit att vi sedan
år 2000 har ökat omsättningen med 20 procent i snitt per år och att resultatet
växt med över 30 procent i snitt över samma tidrymd. Vi avser att fortsätta
växa genom förvärv och med fokus på Norden har vi idag en prospektlista på
cirka 100 intressanta programvarubolag, vars samlade omsättning överstiger 4
miljarder SEK. Det pågår ständigt en aktiv dialog med ett tiotal av dessa och
vi ser goda förutsättningar till fortsatta förvärv. 

Genom att vi under flera år målmedvetet och strikt tillämpat vår affärsmodell
med strävan efter hög andel återkommande intäkter kan vi konstatera att 2014
gett ett gott utfall. Vi har en förbättrad rörelsemarginal, en ökad intern
effektivitet, samtidigt som vi kan erbjuda förbättrade och moderniserade
erbjudanden till våra kunder. Under 2014 har vi investerat ca 120 manår i vår
produktportfölj och ytterligare 150 Mkr i nya förvärv för att säkerställa vår
befintliga affär och samtidigt skapa tillväxt. 

Med en tydlig förflyttning från traditionell licensförsäljning mot en modernare
abonnemangsmodell (SaaS) ökar andelen repetitiva intäkter och rörelsemarginalen
samtidigt. Detta, tillsammans med medarbetarnas stora kapacitet att förnya sig
och integrera förvärv, ger goda förutsättningar att långsiktigt utveckla hela
vår verksamhet. 

Med successiva förvärv av väletablerade bolag och ökande andel repetitiva
intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att verka i flera
oberoende och specialiserade nischer för att uppnå uthållig lönsam tillväxt. 

Lars Stenlund, VDDisclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den
18 februari 2015 kl 08:30. 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag. Koncernens
omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se  Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/