Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec kallar till extra bolagsstämma

09:00 / 10 November 2015 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Kallelse till extra bolagsstämma

Vitec kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ) (”Vitec”) kallas härmed till extra
bolagsstämma onsdagen den 9 december 2015 kl. 09.00 i Vitecs lokaler på
Tvistevägen 47 i Umeå. 

Umeå, 2015-11-10 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införda i den av
Euroclear förda aktieboken senast den 2 december 2015 (avstämningsdag 3
december) och dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 4 december
kl 15.00 via E-post: bolagsstamma@vitec.se eller på tel 090-15 49 00 eller per
brev till Vitec ”Extra bolagsstämma, Box 7965, 907 19 Umeå”. I anmälan anges
namn, person-/organisationsnummer och telefonnummer dagtid. 

Aktieägares rätt vid bolagsstämma får utövas av ombud. Skriftlig fullmakt skall
redovisas i original. Den som företräder juridisk person skall dessutom bifoga
kopia på registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakt sänds
in samtidigt med anmälan till stämman. Aktieägare som avser att medföra biträde
ombeds meddela detta i samband med anmälan. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, i god tid före den
2 december 2015 genom förvaltares försorg, tillfälligt registrera aktierna i
eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Fullständiga handlingar
finns fr.o.m. den 18 november tillgängliga på bolagets kontor i Umeå. De
aktieägare som önskar ta del av handlingarna kan anmäla detta till bolaget, så
kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren. 

I bolaget finns 5 879 338 aktier uppdelat på 800 000 A-aktier med 10 röster
vardera och 
5 079 338 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster uppgår till
13 079 338. Vitec innehar vid tidpunkten för kallelsen inga egna aktier i
bolaget. 

Förslag till dagordning
1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om ändring av bolagsordning och uppdelning av aktier (aktiesplit)
7. Övriga frågor.
8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till punkt 6
För att underlätta handel med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm
föreslår styrelsen att extra bolagsstämma beslutar enligt följande. 

• Att § 6 i bolagsordningen ändras till följande lydelse: ” Antalet aktier
skall vara lägst 16 000 000 och högst 64 000 000.” 
• Att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie, oavsett serie, delas
upp i fem (5) aktier av motsvarande serie (aktiesplit 5:1) 
• Att styrelsen bemyndigas att bestämma avstämningsdag för uppdelningen, vilken
dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet registrerats hos
Bolagsverket. 
• Att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de eventuella
justeringar i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket eller vid
Euroclears hantering. 

Efter uppdelning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att öka från 5 879
338 till 29 396 690 varav 4 000 000 A-aktier och 
25 396 690 B-aktier. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde
ändras från 0,50 kr till 0,10 kr. 

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans besluts biträds av
aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de på stämman företrädda aktierna. 

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid
bolagsstämman skall lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen under förutsättning att styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. 

Umeå den 20 oktober 2015

Styrelsen för Vitec Software Group AB (publ)

För mer information kontakta:
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den
10 november 2015 kl 09:00. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 630 Mkr och har ca 440 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/