Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Delårsrapport januari-juni 2014

08:30 / 14 July 2014 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Halvårsrapport

Delårsrapport januari-juni 2014

Umeå, 2014-07-14 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


RESULTAT FÖRE SKATT UPP 54 %

SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-JUNI 2014

 -- Nettoomsättning 217,6 Mkr (192,2)
 -- Resultat efter finansnetto 24,3 Mkr (15,7)
 -- Rörelsemarginal 12 % (9)
 -- Vinst per aktie före utspädning 3,43 kr (2,40)
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 90,5 Mkr (40,2)
 -- Förvärv av AutoData Norge AS och Aloc A/S i Danmark

SAMMANFATTNING AV PERIODEN APRIL-JUNI 2014

 -- Nettoomsättning 101,0 Mkr (98,1)
 -- Resultat efter finansnetto 12,4 Mkr (7,7)
 -- Rörelsemarginal 11 % (9)
 -- Vinst per aktie före utspädning 1,85 kr (1,23)
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 26,2 Mkr (3,1)
 -- Förvärv av Aloc A/S i Danmark


VD-kommentar
Årets andra kvartal har varit händelserikt. Den 24 april förvärvades AutoData i
Norge AS, den 23 maj genomfördes en riktad nyemission till en grupp svenska
institutionella investerare och den 30 juni förvärvades Aloc A/S i Danmark. 

Nyemissionen, som tillförde 45,8 Mkr efter emissionskostnader, övertecknades ca
fyra gånger. Det innebar att emissionen kunde göras med en premie på en procent
över den vägda medelkursen på 20 dagar. Nya ägare blev Nordea fonder, Didner &
Gerge, Cliens fonder, Alfred Berg Norden samt Carlbergssjön. 

I och med förvärvet av Aloc A/S har Vitec verksamhet i de fyra stora nordiska
länderna, vilket varit ett mål under lång tid. Aloc kommer att ingå i
affärsområde Finans & Försäkring. Fortsatt expansion inom vår prioriterade
geografi underlättas också då den kan ske utifrån den befintliga närvaron. 

Resultatökningen fortsätter. Före förvärvsrelaterade kostnader ökar
rörelseresultatet för andra kvartalet med 96 procent jämfört med förra året.
Ökningen beror dels på de åtgärdsprogram som genomfördes i affärsområde Mäklare
under förra året, dels på att de förvärvade bolagen bidrar. Aloc bidrar dock
först från och med kvartal tre. 

Vitecs affärsmodell med hög andel återkommande intäkter minskar risknivån och
med verksamhet i flera nischer uppnås ytterligare ökad riskspridning. Vitecs
tidigare höga exponering mot den svenska och norska mäklarbranschen, med
närmare 50 procent av koncernens totala omsättning, minskar genom de tre
senaste förvärven och sjunker till under 35 procent på årsbasis. 

Med successiva förvärv av mogna bolag och ökande andel repetitiva intäkter i
ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att verka i flera oberoende och
specialiserade nischer för att uppnå uthållig lönsam tillväxt. 

Lars Stenlund, VD


För mer information, kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group AB (publ), tel: +46 70 659 49 39.Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den
14 juli 2014 kl 08:30. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag. Koncernens
omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se  Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/