Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec genomför en riktad nyemission

08:30 / 23 May 2014 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Corporate Action

Vitec genomför en riktad nyemission

Vitec offentliggör idag att bolagets styrelse, med stöd av årsstämmans
bemyndigande från den 6 maj 2014, har beslutat att emittera totalt 450 000 nya
aktier av serie B i Vitec med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till
en grupp svenska kvalificerade investerare. Emissionen aviserades den 22 maj
2014 och är nu fulltecknad. 

Umeå, 2014-05-23 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien,
Kanada, Singapore, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hongkong, eller Nya Zeeland eller
i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle
vara olaglig. 

Emissionskursen per ny aktie bestämdes genom ett book building-förfarande till 
105 kronor per aktie, vilket innebär att Vitec Software Group AB (publ)
(”Vitec” eller ”Bolaget”) tillförs 47.25 miljoner kronor före
emissionskostnader. Teckningskursen innebär en premie om 1 procent jämfört med
senaste 20 dagars volymvägda genomsnittliga betalkurs (20-dagar VWAP) för
Vitecs B-aktie och en rabatt om 5 procent jämfört med stängningskursen för
Vitecs B-aktie den 22 maj 2014. Intresset bland investerare var stort vilket
medförde att efterfrågan vid nyemissionen på emissionskursen var nästan fyra
gånger emissionsvolymen. 

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna
införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser
det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten
att, på för bolaget attraktiva villkor, tillföra nytt kapital och på så sätt
möjliggöra framtida förvärv av företag, inkråm, produkträttigheter eller
dylikt. Styrelsen anser sammantaget att nyemissionen bidrar till att skapa
värde för bolagets samtliga aktieägare. 

– Detta är ett bra sätt för oss att kunna fortsätta utveckla vårt bolag. En
stark finansiell ställning är en förutsättning för att lyckas, säger Lars
Stenlund, VD i Vitec. 

Genom nyemissionen kommer antalet aktier i Vitec att öka med 450 000 från 5 348
327 till 5 798 327 fördelat på 800 000 aktier av serie A och 4 998 327 aktier
av serie B. Antalet röster kommer att öka med 450 000 från 12 548  327 röster
till 12 998 327 röster. Genom nyemissionen ökas aktiekapitalet med 225 000
kronor till 2 899 163,5 kronor. De nyemitterade aktierna motsvarar cirka 7.8
procent av aktiekapitalet och cirka 3.5 procent av rösterna i bolaget efter
emissionen. Betalning av de tecknade aktierna skall ske senast den 28 maj 2014
och de förväntas tas upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 9 juni
2014. Styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av betalningstiden. 

Pareto Securities var finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.


För mer information kontakta
Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group, tel. +46 70 659 49 39
Crister Stjernfelt, styrelseordförande. Tel +46 73 398 00 04

Disclaimer
Informationen är sådan som Vitec Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 23 maj 2014
kl 08:30. 

VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Nya
Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Schweiz eller Sydafrika.
Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga
jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett
erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i
Vitec i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en
del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper
i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan
registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den
amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. Vitec avser inte
att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra
ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta
offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras
eller skickas till USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada,
Singapore, Schweiz eller, Sydafrika. 

Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller
rättigheter i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och
inget prospekt eller annat erbjudandedokument har tagits fram eller kommer att
tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. Med avseende på envar
medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet vilken har implementerat
Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder
vidtagits till dags dato för att erbjuda allmänheten aktier eller rättigheter
som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. I envar
Relevant Medlemsstat är detta meddelande endast adresserat till och riktat till
kvalificerade investerare i den Relevanta Medlemsstaten enligt betydelsen i
Prospektdirektivet. Vid tillämpning härav skall uttrycket ”ett erbjudande till
allmänheten av aktier eller rättigheter” i någon Relevant Medlemsstat innebära
kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för
erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare skall
kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant
Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan
medlemsstat och med uttrycket ”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG
inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant
Medlemsstat. 

Pareto Securities AB företräder Vitec och ingen annan i samband med den Riktade
Nyemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Bolaget
för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för
tillhandahållandet av rådgivning i samband med den Riktade Nyemissionen
och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta
offentliggörande. 

Pareto Securities AB åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen
utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende
innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess
fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts
eller avsetts att göras av Pareto Securities AB, eller å dess vägnar, i samband
med Vitec och de Nya Aktierna eller den Riktade Emissionen, och inget i detta
offentliggörande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse
i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet
härmed frånsäger sig Pareto Securities AB i den fullaste mån det är tillåtet
enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller
annorledes som det annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller
något sådant uttalande. 

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar
ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell
utveckling. Även om Vitec anser att förväntningarna som beskrivs i sådana
uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade
uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant
från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika
faktorer. 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag,
fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, banker & försäkringsbolag samt
bolag med företagshälsovård online. Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och
har ca 320 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/