Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Kungörelse från årsstämma

08:22 / 7 May 2014 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Kommuniké från årsstämma

Kungörelse från årsstämma

Umeå, 2014-05-07 08:22 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Årsstämman i Vitec Software Group AB (publ) beslutade den 6 maj 2014

  • att ändra § 8 i bolagsordningen till: Bolaget skall ha en eller två
revisorer med i förekommande fall högst två suppleanter eller ett eller två
registrerade revisionsbolag, 

• att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen,

• att för räkenskapsåret 2013 utdela 2,75 kr per aktie till aktieägarna
(avstämningsdag för utdelning är fredagen den 9 maj 2014), 

• att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet,

• att till styrelsens ordförande välja Crister Stjernfelt och till
styrelseledamöter välja Kaj Sandart, Jan Friedman, Birgitta Johansson-Hedberg
och Anna Valtonen, 

• att till revisor välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor
Niklas Renström, intill slutet av årsstämman 2015, 

• att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission och/eller utgivande av
konvertibla skuldebrev med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om högst
500 000 aktier av serie B, 

• att bemyndiga styrelsen att återköpa B-aktier i Vitec, innehavet får inte
överstiga 2 % av samtliga aktier i bolaget, 

• om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare,

Årsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i
Umeå och på bolagets webbplats. Umeå den 6 maj 2014Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ)För mer information, kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den
6 maj 2014. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag,
fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, banker & försäkringsbolag samt
bolag med företagshälsovård online. Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och
har ca 320 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/