Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Delårsrapport januari-mars 2014

12:00 / 6 May 2014 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Kvartalsrapport

Delårsrapport januari-mars 2014

Umeå, 2014-05-06 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

  -- Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1)
  -- Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0)
  -- Rörelsemarginal 12 % (10)
  -- Vinst per aktie före utspädning 1,58 kr (1,17)
  -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 64,3 Mkr (37,1)
  -- Förvärv av AutoData Norge AS efter periodens slut


VD-kommentar
Årets första kvartal visar på tillväxt både i omsättning och resultat.
Omsättningen för koncernen ökade främst genom förvärv, medan
resultatförbättringen primärt skett genom effektivisering och
kostnadsminskningar i befintlig verksamhet. Detta visar styrkan i Vitecs
affärsmodell - förvärv av mogna bolag med hög andel repetitiva intäkter som ger
tillväxt för koncernen samtidigt som eventuella åtgärder i enskilda
affärsområden kan ske under ordnade former tack vare den stabila basen av
repetitiva intäkter. För mer information, kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group AB (publ), tel: +46 70 659 49 39.Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den
6 maj 2014 kl.12:00. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag,
fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, banker & försäkringsbolag samt
bolag med företagshälsovård online. Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och
har ca 320 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/