Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitecs bokslutskommuniké 2013

08:59 / 20 February 2014 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Bokslutskommuniké

Vitecs bokslutskommuniké 2013

FORTSATTA FÖRBÄTTRINGAR I FJÄRDE KVARTALET

Umeå, 2014-02-20 08:59 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Sammanfattning av perioden januari-december 2013

 -- Nettoomsättning 371,6 Mkr (389,2)
 -- Resultat efter finansnetto 38,1 Mkr (40,1)
 -- Rörelsemarginal 11 % (11)
 -- Vinst per aktie före utspädning 5,78 kr (6,34)
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 42,9 Mkr (60,1)
 -- Styrelsen föreslår höjd utdelning till 2,75 kr/aktie (2,50)

Sammanfattning av perioden oktober-december 2013

 -- Nettoomsättning 92,8 Mkr (110,4)
 -- Resultat efter finansnetto 9,2 Mkr (5,5)
 -- Rörelsemarginal 10 % (6)
 -- Vinst per aktie före utspädning 1,36 kr (1,26)
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,0 Mkr (23,5)
 -- Vitec avtalar om förvärv av Acute FDS Oy i FinlandVäsentliga händelser under det fjärde kvartalet

Vitec Software Group AB (publ) har den 20 december avtalat om förvärv av 100 %
av aktierna i det finska programvarubolaget Acute FDS Oy. Acute har
SaaS-erbjudanden för elektronisk journalhantering för hälsovård i Finland.
Bolaget omsatte förra verksamhetsåret 5,3 MEuro och hade ca 75 % repetitiva
intäkter. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för
Vitec. Tillträde och konsolidering kommer att ske per 2014-02-28. VD-kommentar

Fjärde kvartalets resultat är glädjande och klart starkare än förra året.
Rörelseresultatet blev 9,4 Mkr vilket är 39 % upp från föregående år, samtidigt
som alla affärsområden redovisar positiva rörelseresultat. Trenden under 2013
med förbättring kvartal för kvartal har fortsatt. 

Året har präglats av åtgärder för att minska kostnaderna i verksamheten men
även av ett fokus på att förvärva kompletterande verksamheter. Timbaserade
konsulttjänster har fasats ut och successivt ersatts med ökade repetitiva
avtalsintäkter. Detta skifte i intäkterna belastade resultatet primärt under
första halvåret. Trots förbättringar kvartal för kvartal, blev dock helåret
något svagare än föregående år. Tack vare den positiva trenden under året når
vi ändå en oförändrad rörelsemarginal om 11 % för helåret och lämnar 2013 i
mycket bättre läge än vi startade året. Kassaflödets försämring förklaras i
allt väsentligt av en tillfällig förskjutning av förskottsfakturering i samband
med byte av affärssystem. Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den
20 februari 2013 kl 09:00. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag,
fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, banker & försäkringsbolag samt
sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 375 Mkr och har ca 280
medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se  Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49
07

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/