Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Delårsrapport januari-juni 2013

09:00 / 15 July 2013 Vitec Press release

Umeå, 2013-07-15 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

ÅTGÄRDSPROGRAM ÅTERSTÄLLER LÖNSAMHETEN I AFFÄRSOMRÅDE MÄKLARE

SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-JUNI 2013

-- Nettoomsättning 192,2 Mkr (188,0) -- Resultat efter finansnetto 15,7 Mkr (20,4) -- Rörelsemarginal 9 % (11) -- Vinst per aktie före utspädning 2,78 kr (3,19) -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 40,2 Mkr (46,4) -- Personalminskningar inom Affärsområde Mäklare i Sverige och Norge

SAMMANFATTNING AV PERIODEN APRIL-JUNI 2013

-- Nettoomsättning 98,1 Mkr (94,7) -- Resultat efter finansnetto 7,7 Mkr (9,9) -- Rörelsemarginal 9 % (11) -- Vinst per aktie före utspädning 1,37 kr (1,48) -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,1 Mkr (4,7) -- Vitec genomför omorganisation av Affärsområde Mäklare i Norge -- Scholt Energy Control väljer solkraftprognossystem från Vitec

VD-KOMMENTAR

Andra kvartalet har överlag inneburit förbättringar i resultatutvecklingen jämfört med årets första kvartal. Perioden har belastats med ca 1,7 Mkr för de personalminskningar som gjorts i Norge samt 0,5 Mkr för skiljedomsförfarandet avseende inlösen av aktier i 3L System AB. De repetitiva intäkterna fortsätter att öka samtidigt som nedgången i tjänsteproduktion delvis har bromsats. De repetitiva intäkterna har ökat med 14,5 Mkr jämfört med samma kvartal förra året och uppgår nu till 72 procent av de totala intäkterna. Resultatet för Affärsområde Mäklare är fortsatt otillfredsställande men med de genomförda åtgärderna kommer kostnaderna att minska från och med tredje kvartalet. Stora insatser läggs på utveckling av modern åtkomst till mäklarsystemen, både i Sverige och i Norge. Detta ger möjlighet till ökad försäljning av programvara som tjänst, med åtkomst via internet i flera olika plattformar – pc, läsplattor och smarta telefoner. I Norge finns redan ett hundratal kunder som använder sig av denna möjlighet och i Sverige står vi i startgroparna. Övriga affärsområden har fortsatt att leverera stabilt på, eller över, förväntade nivåer. Speciellt glädjande är affärsområde Fastighet, där många års utveckling mot ny plattform börjat ge kommersiella framgångar där resultat och repetitiva intäkter ökar hand i hand. Utvecklingen under innevarande år visar på styrkan med Vitecs affärsmodell. Med en stor bas av repetitiva intäkter kan åtgärder genomföras utan att röra de långsiktiga målen. Vitec fortsätter på den utstakade vägen, att verka i flera oberoende och specialiserade nischer för att uppnå uthållig lönsam tillväxt.

Lars Stenlund, VD

Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 09:00 den 15 juli 2013.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och har ca 330 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF