Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Delårsrapport januari-juni 2012

10:30 / 17 July 2012 Vitec Press release

Umeå, 2012-07-17 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

HÖGRE VINST TROTS ENGÅNGSKOSTNADER

Sammanfattning av perioden januari-juni 2012

-- Nettoomsättning 188,0 Mkr (182,5) -- Resultat efter finansnetto 20,4 Mkr (19,0) -- Rörelsemarginal 11 % (11) -- Vinst per aktie före utspädning 3,19 kr (3,30) -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 46,4 Mkr (40,2) -- Ny organisation och nya affärsområden

Sammanfattning av perioden april-juni 2012

-- Nettoomsättning 94,7 Mkr (92,7) -- Resultat efter finansnetto 9,9 Mkr (10,1) -- Rörelsemarginal 11 % (12) -- Vinst per aktie före utspädning 1,48 kr (1,61) -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 4,7 Mkr (6,4) -- Dotterbolaget 3L System AB avnoterat från First North

VD-kommentar

Andra kvartalet gav ett resultat i nivå med samma kvartal förra året trots att det har belastats med engångskostnader om 2,4 Mkr, huvudsakligen i form av avgångsvederlag samt ränte- och advokatkostnader på 0,9 Mkr i den tvist där dom meddelades via pressmeddelande den 25 juni.

Den underliggande intjäningsförmågan har således stärkts, samtidigt som stora förändringar har genomförts i styrning, organisation och bemanning av de nya sammanslagna affärsområden som bildats efter det att 3 L System helt integrerats i Vitecs verksamhet. Omorganisationen innebär att Vitec nu har fem affärsområden - Mäklare, Fastighet, Media, Energi och Finans och Försäkring. Trots den tillfälliga störning i affärsverksamheten som omorganisationen inneburit, har rörelsemarginalen för kvartalet nått upp till acceptabla 11 %.

Disclaimer: Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 17 juli 2012.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 360 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF