Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Kungörelse från årsstämman

08:30 / 3 May 2012 Vitec Press release

Umeå, 2012-05-03 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Årsstämman i Vitec Software Group AB (publ) beslutade vid årsstämma den 2 Maj 2012

• att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen, • att för räkenskapsåret 2011 utdela 2,00 kr per aktie till aktieägarna (avstämningsdag för utdelning är måndagen den 7 maj 2012), • att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet, • att till styrelsens ordförande välja Nils-Eric Öquist och till styrelseledamöter välja Kaj Sandart, Crister Stjernfelt, Jan Friedman, Olov Sandberg, Birgitta Johansson-Hedberg och Anna Valtonen, • att till revisor välja Birgitta Gustafsson intill slutet av årsstämman 2013, • att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om högst 500 000 aktier av serie B, • om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare,

Årsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Umeå och på bolagets webbplats-

Umeå den 2 Maj 2012 Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ)

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39

Disclaimer:

Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 3 maj 2012.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 360 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF