Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group offentliggör prospekt

09:00 / 17 February 2012 Vitec Press release

Vitec Software Group offentliggör prospekt

Vitec Software Group AB (publ) ("Vitec") har idag offentliggjort ett prospekt med anledning av Vitecs erbjudande till minoritetsaktieägarna i dotterbolaget 3L System AB (publ) ("3L System") att överlåta samtliga utestående aktier i 3L System till Vitec ("Erbjudandet").

Umeå, 2012-02-17 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, publiceras eller distribueras till eller inom jurisdiktioner där publiceringen eller distributionen inte skulle vara förenlig med lagar och regler i sådana jurisdiktioner, däribland Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i eller från jurisdiktioner där lämnandet av Erbjudandet eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Prospektet kommer att distribueras per den 20 februari 2012 till aktieägare i  3L System. Direktregistrerade aktieägare erhåller även anmälningssedel. Tryckt version av prospektet kommer att kunna erhållas från Vitec, Tvistevägen 47, 907 19 Umeå eller från Remium Nordic AB, Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm. Prospektet kan också laddas ner i elektroniskt format från Vitecs hemsida http://www.vitec.se/investorrelations/rapporter/, samt från Remiums hemsida http://www.remium.com.

Acceptfristen i erbjudandet löper från och med den 20 februari 2012 till och med den 19 mars 2012. Redovisning av vederlag förväntas påbörjas omkring den 29 mars 2012.

Erbjudandet i sammandrag

  • För en (1) aktie i 3L System erbjuds 0,6769 aktier av serie B i Vitec[1].
  • Vitec äger 52,1% av kapitalet och rösterna i 3L System.
  • Erbjudandet rekommenderas enhälligt av den oberoende kommittén[2] som har utsetts av styrelsen för 3L System.

För mer information kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 - 659 49 39

 

[1] Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om 3L System genomför utdelning eller annan värdeöverföring innan vederlag har utbetalats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie, för varje sådan utdelning eller värdeöverföring.

[2] Den oberoende kommittén utgörs av de oberoende ledamöterna Gunnar Asp, Hubert Lindblom och Kjell Duveblad. Ledamöterna Lars  Stenlund, Olov Sandberg och Jan Friedman har inte deltagit i styrelsens handläggning av frågor och beslut rörande Erbjudandet, då de är jäviga till följd av att de är VD respektive styrelseledamöter i Vitec.

 

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 17 februari 2012.

 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag.  Bolaget omsätter på årsbasis ca 330 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07