Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Delårsrapport januari-september 2012

13:00 / 25 October 2012 Vitec Press release

Umeå, 2012-10-25 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

Sammanfattning av perioden januari-september 2012

-- Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) -- Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) -- Rörelsemarginal 13 % (12) -- Vinst per aktie före utspädning 5,33 kr (5,11) -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 36,6 Mkr (42,7) -- Ny organisation och nya affärsområden

Sammanfattning av perioden juli-september 2012

-- Nettoomsättning 90,8 Mkr (83,2) -- Resultat efter finansnetto 14,2 Mkr (11,2) -- Rörelsemarginal 16 % (14) -- Vinst per aktie före utspädning 2,12 kr (1,81) -- Kassaflöde från den löpande verksamheten -9,8 Mkr (2,5) -- Förvärv av Midas Data AS

VD-kommentar

Tredje kvartalet är Vitecs hittills starkaste med ett rörelseresultat på 15 Mkr och en rörelsemarginal på 16 %. Den allt högre andelen repetitiva intäkter har, tillsammans med lägre kostnader under semesterperioden, medfört att tredje kvartalet under senare år blivit det bästa kvartalet resultatmässigt. Med förvärvet av Midas Data AS blev Vitec marknadsledande i Norge på affärsystem för fastighetsmäklare. Midas Datas position och affärsmodell stämmer helt med Vitecs förvärvskriterier, bland annat med en hög andel repetitiva intäkter som bidrar positivt till koncernens nyckeltal. Midas konsolideras i koncernen från den 3 september.

Kort efter periodens slut har Vitec även avyttrat konsultverksamheten i USA, vilket innebär att koncernen nu får ett tydligt nordiskt fokus. Avyttringen medför också att andelen repetitiva intäkter ökar i koncernen. En högre andel repetitiva intäkter ger större stabilitet och ökar samtidigt lönsamhetspotentialen.

Vitec fortsätter att förbättra resultatet och håller fast vid sin strategi ‐ att verka inom specialiserade programvarunischer för att skapa uthållig lönsam tillväxt.

Disclaimer: Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 25 oktober 2012.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 360 Mkr och har ca 330 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF