Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group och 3L System går samman

08:00 / 23 January 2012 Vitec Press release

Styrelserna i Vitec Software Group AB (publ) ("Vitec" eller "Budgivaren") och 3L System AB (publ) ("3L System" eller "Bolaget") har beslutat att föreslå aktieägarna att gå samman och skapa den ledande leverantören av specialiserade affärssystem och programvara för fastighets- och mediabranscherna.Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, publiceras eller distribueras till eller inom jurisdiktioner där publiceringen eller distributionen inte skulle vara förenlig med lagar och regler i sådana jurisdiktioner, däribland Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i eller från jurisdiktioner där lämnandet av Erbjudandet eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.


Vitec är sedan den 22 december 2009 majoritetsägare i 3L System och deltar sedan våren 2010 i Bolagets strategiarbete genom representation i 3L Systems styrelse. Vitec äger idag 52,1% av kapitalet och rösterna i 3L System.  Samgåendet stödjer Vitecs strategi att verka inom flera, väl definierade programvarunischer och därmed uppnå en diversifiering avseende olika branscher och kundgrupper. Genom samgåendet skapas den ledande leverantören av specialiserade affärssystem och programvara inom både fastighets- och mediabranscherna.  Mot bakgrund av detta lämnar Vitec härmed ett rekommenderat offentligt erbjudande till aktieägarna i 3L System om att överlåta samtliga aktier i Bolaget till Budgivaren ("Erbjudandet").

Erbjudandet i sammandrag
• För en (1) aktie i 3L System erbjuds 0,6769 aktier av serie B i Vitec[1]. 
• Vitec äger 52,1% av kapitalet och rösterna i 3L System. 
• Erbjudandet rekommenderas enhälligt av den oberoende kommittén[2] som har utsetts av styrelsen för 3L System. Aktieägare som tillsammans företräder 72,1% av rösterna och 26,0% av aktierna i Vitec, har förbundit sig att vid stämman rösta för ett emissionsbeslut.
• Erbjudandet innebär en premie[3] om cirka 28,5 % baserat på de senaste betalkurserna på NASDAQ OMX First North för 3L Systems aktie under de senaste 30 handelsdagarna[4] fram till och med den 20 januari 2012. Jämfört med den senaste betalkursen för 3L Systems aktie den 20 januari 2012 - den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, om 37,10 SEK per aktie, innebär Erbjudandet en premie om cirka 14,9%. 
• Acceptperioden beräknas löpa från den 20 februari 2012 till och med den 19 mars 2012. Redovisning av vederlag förväntas påbörjas omkring den 23 mars 2012. En extra bolagsstämma i Vitec beräknas hållas den 17 februari 2012 för att fatta beslut om nyemission av vederlagsaktierna.
• Till följd av Erbjudandet har styrelsen i Vitec beslutat att tidigarelägga publiceringen av bokslutskommunikén för 2011 till den 16 februari 2012.

VD-kommentar Vitec:

"Att låta Vitec och 3L System gå samman har påtaglig industriell logik och skapar tydlighet och attraktivitet i koncernens kunderbjudande. För den fullt ut sammanslagna koncernen ökar också möjligheten att fortsätta på den inslagna vägen - att skapa en uthållig lönsam tillväxt", säger Lars Stenlund, VD för Vitec.

VD-kommentar 3L System:

"3L System och Vitec kompletterar varandra väl. Tillsammans skapar vi ett svårslaget mjukvaruerbjudande till byggföretag, fastighetsförvaltande bolag och till sökmediabolag, branscher som vi båda känner väl och har en lång tradition av att leverera produkter till", säger Fredrik Ruben, VD för 3L System. Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Vitec är ett programvarubolag som erbjuder branschspecifika affärssystem, specialistkompetens och supportavtal till kunder inom utvalda nischsegment. Vitecs kunder finns inom väl avgränsade nischer som till exempel fastighetsförvaltning. Vitec har en tillväxtorienterad strategi och söker kontinuerligt efter kompletterande förvärv. Mellan 1998 och 2011 har Vitecs genomsnittliga årliga tillväxt varit cirka 25%, inklusive förvärv. Under de senaste åren har ett antal lyckade förvärvs- och integrationsprocesser genomförts vilket har befäst och utvecklat Vitecs marknadsposition.

3L System är, likt Vitec, fokuserat på att leverera anpassade affärssystem för utvalda branscher. En väsentlig del av Bolagets verksamhet utgörs av programvaror specialanpassade för bygg- & fastighetsbranschen. Samgåendet stödjer Vitecs strategi att utöka verksamheten med fler programvarunischer och därmed uppnå en bättre diversifiering avseende olika branscher och kundgrupper. Härigenom skapas den ledande leverantören av specialiserade affärssystem och programvara inom både fastighets- och mediabranscherna. Vidare kommer Vitec-koncernens internationella strategi att stödjas.

Vitec är sedan den 22 december 2009 majoritetsägare i 3L System och deltar sedan våren 2010 i Bolagets strategiarbete genom representation i 3L Systems styrelse. Vitec äger idag 52,1% av kapitalet och rösterna i 3L System. Vitec konsoliderar 3L System till följd av dotterbolagsförhållandet och redovisar idag 3L System som ett separat affärsområde. Vitecs avsikt är att bibehålla 3L Systems verksamhet med målsättningen att på sikt integrera den ytterligare inom Vitecs befintliga struktur och affärsområden i syfte att förstärka konkurrenskraften.Under 2011 har Vitecs och 3L Systems affärsområden blivit mer likartade och Vitec anser det lämpligt att kombinera de båda företagens erbjudande för att uppnå ytterligare fördelar. Fastighetssegmentet representerar ett stabilt kundsegment som karaktäriseras av kunder med betydande storlek, relativt såväl Vitec som 3L System. Genom att på sikt kombinera Vitecs och 3L Systems erbjudande riktat mot fastighetsbranschen uppnås ett komplett produkterbjudande som är väl rustat att möta marknadens krav och behov. Mediasegmentet i 3L System befinner sig i en kraftig omställningsfas inom vilken fokus flyttas från publicerade kataloger av typ gula sidorna till onlinepublicering på Internet. En motsvarande omställning sker bland Vitecs media- och tidningskunder. Ur ett aktiemarknadsperspektiv förväntas ett större bolag att generera ett högre intresse och därmed skapa förutsättningar för en ökad handel i Vitecs aktie. Handelsvolymen i 3L Systems aktie är låg och antalet aktieägare är begränsat, varför Vitec bedömer att de kostnader och krav som en listning på NASDAQ OMX First North innebär inte är skäliga i förhållande till Bolagets storlek. För 3L Systems aktieägare medför Erbjudandet en möjlighet att bli aktieägare i ett bolag vars aktie har en betydligt högre likviditet, exempelvis var den genomsnittliga dagsomsättningen[5] under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 20 januari 2012 cirka nio gånger högre i Vitecs aktie än i 3L Systems aktie. Samgåendet förväntas medföra direkta kostnadsbesparingar främst avseende noteringsrelaterade kostnader, vilka för närvarande uppgår till cirka 2 MSEK per år samt inom infrastruktur. Erbjudandet

För en (1) aktie i 3L System erbjuds 0,6769 aktier av serie B i Vitec[6].  Erbjudandet motsvarar ett värde om cirka 42,64 SEK per aktie i 3L System[7].Aktieägare vilkas innehav av aktier inte är jämnt delbart kan acceptera Erbjudandet för hela sitt innehav, inklusive överskjutande aktier. I den mån aktieägare därvid även erhåller en fraktion av en aktie i Vitec kommer denna fraktion att läggas samman med övriga sådana fraktioner och säljas vid NASDAQ OMX Stockholm varefter aktieägarna erhåller kontant betalning för sin respektive fraktion av den totala försäljningslikviden. De nyemitterade aktierna berättigar till vinstutdelning som beslutas från och med dagen för registrering av aktierna.Courtage i samband med Erbjudandet utgår ej.

Erbjudandet innebär en premie om cirka 28,5% baserat på de senaste betalkurserna på NASDAQ OMX First North för 3L Systems aktie under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 20 januari 2012. Jämfört med den senaste betalkursen för 3L Systems aktie den 20 januari 2012 - den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, om 37,10 SEK per aktie, innebär Erbjudandet en premie om cirka 14,9%. 3L Systems årsstämma 2009 beslutade om att utge högst 164 150 teckningsoptioner vilka i sin tur ger möjlighet att teckna 164 150 nyemitterade aktier i 3L System till en kurs om 57,85 SEK. Nyemitterade aktier kan tecknas med stöd av dessa teckningsoptioner under perioden 1 januari 2012 till och med 31 maj 2012 och teckningsoptionerna förfaller 31 maj 2012. Rätten att teckna sig för teckningsoptioner gavs, med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt till personal och ledande befattningshavare i 3L System med dotterbolag. Per den 31 december 2011 fanns 141 600 teckningsoptioner utestående. Med beaktande av 3L Systems rådande aktiekurs på NASDAQ OMX First North, optionernas teckningskurs, tidfristen för utnyttjandet av optionerna samt med rimliga antaganden om aktiekursens utveckling, kan det med fog konstateras att teckningsoptionerna saknar värde. Eftersom teckningsoptionerna saknar värde har Vitec beslutat, med stöd i Aktiemarknadsnämndens praxis[8], valt att inte låta dessa omfattas av Erbjudandet.

Vitec äger före Erbjudandet 52,1% av kapitalet och rösterna i 3L System. Erbjudandet uppgår till maximalt cirka 100,2 MSEK[7]. Baserat på att det vid offentliggörandet av detta pressmeddelande finns totalt 1 126 666 aktier i 3L System, exkluderat de aktier som redan ägs av Vitec, uppgår det sammanlagda värdet av Erbjudandet för aktierna till cirka 48,0 MSEK[7]. 

Vitec har ej genomfört en företagsutvärdering (s.k. due diligence) i samband med förberedelserna inför Erbjudandet. Budgivaren har genom Lars Stenlund, Olov Sandberg och Jan Friedman, VD respektive styrelseledamöter i Vitec, i egenskap av styrelseledamöter i 3L System erhållit sedvanlig information om 3L System i enlighet med arbete enligt styrelsens arbetsordning, dock ingen icke offentliggjord information som kan anses påverka priset på 3L Systems aktier. Vitecs aktier av serie B (VIT B) är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och 3L Systems aktier (3L) är listade på NASDAQ OMX First North.

Finansiella effekter för Vitec

Vitec är sedan 2009 moderbolag till 3L System och konsoliderar därmed redan Bolaget i koncernredovisning. Detta innebär att Erbjudandets påverkan på Vitecs resultat och finansiella ställning huvudsakligen begränsas till att andelen av periodens resultat och eget kapital som är hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande elimineras och ersätts av eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget. Vidare kommer Vitec att ha tillgång till 3L Systems kassaflöde, givet att Vitec fullföljer Erbjudandet och att anslutningsgraden i Erbjudandet överstiger 90%.

Januari-september 2011

TSEK

Vitec jan-sep 2011

Justeringar

Proforma jan-sep 2011

Intäkter

265 721

-

265 721

Rörelseresultat (EBIT)

32 210

-

32 210

Rörelsemarginal

12%

-

12%

 

 

 

 

Periodens resultat

23 392

-

23 392

-          Moderbolagets aktieägare

21 930

1 462

23 392

-          Innehav utan bestämmande inflytande

1 462

-1 462

-

 

 

 

 

Eget kapital

133 711

-

133 711

-     Moderbolagets aktieägare

112 587

21 124

133 711

-     Innehav utan bestämmande inflytande

21 124

-21 124

-

 

Ytterligare finansiell information proforma för den nya koncernen upprättad enligt IFRS kommer att presenteras i den erbjudandehandling som kommer att upprättas med anledning av Erbjudandet.

Ägarstruktur

Vid full anslutning i Erbjudandet kommer 762 640 nya aktier av serie B i Vitec att emitteras till aktieägarna i 3L System. Efter genomförd emission kommer antalet aktier i Vitec att uppgå till 5 129 715, varav 800 000 aktier av serie A och 4 329 715 aktier av serie B. Nuvarande aktieägare i Vitec kommer att äga aktier motsvarande cirka 85,1% av aktierna och cirka 93,4% av rösterna i Vitec och nuvarande aktieägare i 3L System (exklusive Vitec) kommer att äga cirka 14,9% av aktierna och cirka 6,6% av rösterna i Vitec.

Villkor för Erbjudandet

Erbjudandets genomförande är villkorat av att aktieägarna i Vitec fattar erforderliga beslut för att ge ut nya Vitec-aktier i anslutning till Erbjudandet.

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Vitec blir ägare till mer än 90% av det totala antalet aktier i 3L System.

Vitec förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Vitec förbehåller sig vidare rätten att fullfölja Erbjudandet vid lägre acceptansnivå än 90%.

Rekommendation från 3L Systems oberoende kommitté

Den oberoende kommittén[9] som har utsetts av styrelsen för 3L System rekommenderar enhälligt 3L Systems aktieägare att acceptera Erbjudandet. Styrelsen i 3L System har erhållit ett värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) från Ernst & Young AS enligt vilket, utifrån de antaganden som görs i värderingsutlåtandet, det erbjudna vederlaget betraktas som skäligt ur ett finansiellt perspektiv, se separat pressmeddelande från 3L System.

Extra bolagsstämma i Vitec

Styrelsen för Vitec kommer att kalla till extra bolagsstämma med förslag att stämman ska besluta om nyemission av aktier av serie B i Vitec som vederlag för förvärv av aktier i 3L System i enlighet med Erbjudandet. Stämman beräknas att hållas den 17 februari 2012. Kallelsen kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande.

Aktieägare som tillsammans företräder 72,1% av rösterna och 26,0% av aktierna i Vitec, har förbundit sig att vid stämman rösta för ett emissionsbeslut.

Vitecs ägande i 3L System och närståendeförhållande

Per dagen för offentliggörandet av Erbjudandet äger Vitec 1 223 734 aktier i 3L System, motsvarande 52,1% av aktierna och rösterna i 3L System. I egenskap av moderbolag till 3L System erhåller Vitec regelbundet viss finansiell information från 3L System. Budgivaren har genom Lars Stenlund, Olov Sandberg och Jan Friedman, VD respektive styrelseledamöter i Vitec, i egenskap av styrelseledamöter i 3L System erhållit sedvanlig information om 3L System i enlighet med arbete enligt styrelsens arbetsordning, dock ingen icke offentliggjord information som kan anses i väsentlig grad påverka värderingen av 3L Systems aktier. Företagsledning och anställda i 3L System

Vitec sätter ett stort värde på det arbete 3L Systems anställda utför och avser att även fortsättningsvis värna om den utmärkta relation till de anställda som Vitec uppfattar finns inom 3L System. Förvärvet av resterande aktier i 3L System kommer därför inte att innebära någon väsentlig förändring av anställningsvillkor eller sysselsättning på de platser där företaget bedriver verksamhet.


Preliminär tidsplan

Extra bolagsstämma i Vitec:   17 februari 2012 

Offentliggörande av erbjudandehandling 
med anledning av Erbjudandet:    omkring den 17 februari 2012

Acceptperiod:    20 februari 2012 - 19 mars 2012

Redovisning av vederlag påbörjas:                                      omkring den 23 mars 2012
Vitec förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden i Erbjudandet. Vitec förbehåller sig även rätten att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag i Erbjudandet. En eventuell förlängning av acceptfristen respektive senareläggning av tidpunkten för redovisning av vederlag kommer att offentliggöras av Vitec genom pressmeddelande.

Erbjudandehandling och tillhörande anmälningssedel kommer att distribueras till aktieägare i 3L System i samband med att acceptperioden påbörjas.
Tvångsinlösen och avnotering

Beroende på acceptansgraden i Erbjudandet och hur aktieägarstrukturen ser ut efter genomförandet av Erbjudandet kan Vitec komma att verka för att aktierna i 3L System avnoteras från NASDAQ OMX First North. För det fall att Budgivaren förvärvat aktier representerande mer än 90% av aktierna i Bolaget, avser Budgivaren att begära tvångsinlösen av resterande aktier i enlighet med Aktiebolagslagen (2005:551). De aktieägare som väljer att inte anta Erbjudandet utan kvarstå som aktieägare i Bolaget bör mot bakgrund av det ovanstående uppmärksamma att det efter en eventuell avnotering inte längre kommer att finnas någon fungerande marknad för handel i Bolagets aktier.

Tillämplig lag och tvister

Svensk lag, Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar ("Takeover-reglerna för handelsplattformar") samt Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna för handelsplattformar är tillämpliga på Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer med anledning av, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans.

Vitec tidigarelägger bokslutskommuniké för 2011

Till följd av Erbjudandet har styrelsen i Vitec beslutat att tidigarelägga publiceringen av Vitecs bokslutskommuniké för 2011 till den 16 februari 2012.
Rådgivare

Remium Nordic AB är finansiell rådgivare till Vitec i samband med Erbjudandet.Umeå den 23 januari 2012

Styrelsen

Vitec Software Group AB (publ)För mer information kontakta

Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel:             070 - 659 49 39      
Fredrik Ruben, VD 3L System AB, tel:             08 - 705 38 00      

Vitec i korthet

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder branschspecifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, banker och försäkringsmäklare samt sökmediabolag.

3L System i korthet

3L System utvecklar och säljer branschspecifika affärssystem till företag i sökmediebranschen samt till byggbolag, fastighetsbolag, entreprenadföretag och redovisningsföretag. 3L System erbjuder specialanpassningar, installation, utbildning och support för affärssystemen 3L Pro, MBS och 3L Core samt publiceringsplattformen SMP - 3L Social Media Platform, för annonsering inom bland annat webbaserade sociala medier.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar.  Vitec kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, eller USA genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Vitec kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,  utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Vitecs och  3L Systems kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller  endast för den dag den förmedlas och Vitec har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida  händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.
[1] Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om 3L System genomför utdelning eller annan värdeöverföring innan vederlag har utbetalats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie, för varje sådan utdelning eller värdeöverföring.

[2] Den oberoende kommittén utgörs av de oberoende ledamöterna Gunnar Asp, Hubert Lindblom och Kjell Duveblad. Ledamöterna Lars Stenlund, Olov Sandberg och Jan Friedman har inte deltagit i styrelsens handläggning av frågor och beslut rörande Erbjudandet, då de är jäviga till följd av att de är VD respektive styrelseledamöter i Vitec.

[3] Baserat på senaste betalkurs i Vitec den 20 januari 2012 om 63,00 SEK per aktie.

[4] Endast dag där handel har ägt rum i 3L Systems aktie har beaktats vid beräkningen.

[5]  Beräkningen inkluderar handel på NASDAQ OMX Stockholm respektive NASDAQ OMX First North samt Burgundy.

[6]  Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om 3L System genomför utdelning eller annan värdeöverföring innan vederlag har utbetalats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring.

[7]  Baserat på senaste betalkurs i Vitec den 20 januari 2012 om 63,00 SEK per aktie.

[8]  Aktiemarknadsnämndens uttalande 2003:09.

[9]  Den oberoende kommittén utgörs av de oberoende ledamöterna Gunnar Asp, Hubert Lindblom och Kjell Duveblad. Ledamöterna Lars Stenlund, Olov Sandberg och Jan Friedman har inte deltagit i styrelsens handläggning av frågor och beslut rörande Erbjudandet, då de är jäviga till följd av att de är VD respektive styrelseledamöter i Vitec.Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 23 januari 2012.