Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Delårsrapport januari-juni 2011

09:30 / 15 July 2011 Vitec Press release

VINST PER AKTIE UPP 72%

UMEÅ, 2011-07-15 09:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

-- NETTOOMSÄTTNING 182,5 Mkr (137,4) -- RESULTAT EFTER FINANSNETTO 19,0 Mkr (13,5) -- RÖRELSEMARGINAL 11 % (10) -- VINST PER AKTIE 3,30 kr (1,92) -- KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 40,2 Mkr (31,7) -- NOTERING PÅ NASDAQ OMX STOCKHOLM BELASTAR RESULTATET MED 1,7 Mkr -- FÖRVÄRV AV IT-MAKERIET A/S

VD-KOMMENTAR

Vitecs omsättning växte med ca 30 % och vinst per aktie med 114 % för andra kvartalet jämfört med samma period förra året. Vinsten per aktie stiger mycket kraftigare än koncernens totala resultat beroende på att stora resultatförbättringar uppnåtts i de helägda dotterbolagen medan det delägda dotterbolaget 3L System tappat i resultat jämfört med andra kvartalet förra året. Dock har 3L System under andra kvartalet återvänt till lönsamhet efter en besvärlig avslutning på förra året och en svag inledning under detta år.

Koncernens rörelseresultat för andra kvartalet uppgick till 10,8 Mkr (5,2), inräknat att noteringen på NASDAQ OMX har belastat resultatet med externa kostnader om 1,7 Mkr.

Noteringsprocessen har medfört att förvärv inte har kunnat slutföras under granskningsperioden. Sålunda genomfördes, efter fullföljd notering, den 5 juli förvärvet av IT-Makeriet A/S med säte i Oslo. Detta är Vitecs första förvärv utanför Sverige men väl inom den befintliga programvarunischen affärssystem för fastighetsmäklare. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökad vinst per aktie.

Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 15 maj 2011.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder branschspecifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, banker & försäkringsmäklare samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 330 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon +46 90-15 49 00, Fax +46 90-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF