Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec kallar till årsstämma

16:04 / 31 March 2011 Vitec Press release

Aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ), 556258-4804, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2011 kl. 17.30 Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå. Efter årsstämman kommer en buffé att serveras.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införda i den av Euroclear förda aktieboken senast den 28 april 2011 (avstämningsdag 29 april 2011) och dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 29 april kl. 15.00 per e-post , per telefon 090 - 15 49 00 eller per brev till Vitec, Bolagsstämma, Box 7965, 907 19 Umeå. I anmälan anges namn, person-/organisationsnummer och telefonnummer dagtid. Aktieägares rätt vid årsstämma får utövas av ombud. Skriftlig fullmakt skall redovisas i original. Den som företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia på aktuellt registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakt sänds in samtidigt med anmälan till stämman.

Aktieägare som avser att medföra biträde ombedes meddela detta i samband med anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, i god tid före den 29 april genom förvaltares försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Fullständiga handlingar finns fr.o.m. den 20 april 2011 tillgängliga på bolagets kontor i Umeå. De aktieägare som önskar ta del av handlingarna kan anmäla detta till bolaget, så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på årsstämman.

I bolaget finns 4 251 450 aktier uppdelat på 800 000 A-aktier med 10 röster vardera och 3 451 450 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster uppgår till 11 451 450 st.

Förslag till dagordning 1. Upprättande och godkännande av röstlängd. 2. Val av ordförande på stämma. 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning. 4. Val av en eller två protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och styrelsens utskott. 7. Verkställande direktörens anförande. 8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 9. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, c) om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter. 11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden 12. Val av revisorer. 13. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter. 14. Beslut om valberedning. 15. Beslut angående styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemissioner, apportemissioner och utgivande av konvertibla skuldebrev. 16. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare 17. Övriga frågor. 18. Stämmans avslutande.

Valberedningens förlag avseende punkterna 2, 10, 11, 12, 13 2011 års valberedning, som består av ordförande Göran Sandberg (utsedd av Lars Stenlund), Olov Sandberg, Jerker Vallbo och Nils-Eric Öquist vilka tillsammans representerar cirka 76 % av rösterna föreslår:

2) att Nils-Eric Öquist utses till stämmans ordförande

10) att styrelsen skall bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter samt oförändrat en revisor med en revisorssuppleant

11) att styrelsearvode skall utgå till externa styrelseledamöter med totalt 700 000 kr varav till styrelsens ordförande 200 000 kr och till övriga ledamöter 100 000 kr vardera samt att arvode till revisorer skall utgå enligt avlämnad godkänd räkning

12) att Birgitta Gustafsson och Helen Sundström Hetta, KPMG, väljs till revisor respektive revisorssuppleant för tiden intill slutet av årsstämman 2012.

13) att Carl-Erik Nyquist, Kaj Sandart, Crister Stjernfelt, Jan Friedman och Olov Sandberg omväljs till styrelseledamöter, att Nils-Eric Öquist omväljs till styrelsens ordförande samt nyval av Birgitta Johansson-Hedberg till styrelseledamot.

Birgitta Johansson -Hedberg är aktiv som styrelseledamot och ordförande ett antal nordiska bolag. Hon har erfarenhet från både tjänstesektorn och industrin och både från bolag noterade på Nasdaq OMX samt statliga företag och bolag ägda av riskkapitalbolag. Hon var tidigare VD för dåvarande Föreningssparbanken, Lantmännen samt Resident Director Wolters Kluwer Scandinavia.

Styrelsens förlag avseende punkterna 9b), 14, 15, 16

9b) Styrelsen föreslår att till aktieägare utdelas SEK 1,25 per aktie och att tisdagen den 10 maj 2011 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av Euroclear fredagen den 13 maj 2011.

14) Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre, eller i visst fall fyra, ytterligare ledamöter. Baserat på ägarstatistik per den 31 augusti ska styrelsens ordförande kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna och erbjuda dem att utse en ledamot vardera till valberedningen. Om aktieägare avstår övergår rätten till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren. Styrelsen föreslår att ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter, dock skall ersättning för havda kostnader utbetalas. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande. Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men tidigare än två månader före årsstämman, och om ägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna framställer önskemål om att ingå i valberedningen, ska denne aktieägare ha rätt att antingen utse ytterligare en ledamot eller, om valberedningen så beslutar, utse en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren. Avgår ledamot eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska den aktieägare som utsett ledamoten uppmanas att utse ny ledamot. Om aktieägaren avstår övergår rätten till den till röstetalet närmast följande aktieägaren.

15) Bemyndigande att kunna besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller om att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Bemyndigandet skall omfatta högst 500 000 aktier av serie B, med kvotvärde 50 öre, och skall inom angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Emissioner inom ramen för bemyndigandet förutsätts ske på sådana marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner. Syftet med emissioner inom ramen för detta bemyndigande skall vara finansiering av förvärv av företag, inkråm, produkträttigheter eller dylikt.

16) Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningen. Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, eventuellt rörlig lönedel samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Vid fastställande av den fasta lönen skall den enskildes ansvarsområden, kompetens och erfarenhet beaktas. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år. Den rörliga lönedelen skall vara beroende av i vilken grad individen uppfyller fastställda resultatanknutna mål. Den rörliga årliga lönedelen skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta lönen. Den rörliga lönedelen skall inte vara pensionsgrundande. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Umeå den 30 mars 2011 Styrelsen

Se hela kallelsen i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/58033/VIT B 20110331 13.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF