Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Nyemission för ägarspridning i Vitec

08:28 / 9 June 2010 Vitec Press release

I syfte att öka antalet aktieägare, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i Vitec-aktien och ytterligare stärka Vitecs finansiella ställning, kommer Vitec att i samarbete med Avanza Bank genomföra ett erbjudande riktat till allmänheten i Sverige att teckna sammanlagt högst 200 000 nya B-aktier i Vitec. Anmälningsperioden löper 9-17 juni 2010.

Priset i erbjudandet kommer att fastställas till ett belopp motsvarande 97 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Vitec-aktien under perioden 9-17 juni 2010, dock lägst 44 kronor per aktie och högst 48 kronor per aktie. Om erbjudandet fulltecknas kommer Vitec att tillföras cirka 8,8-9,6 miljoner kronor.

Styrelsen avser att besluta att ge ut de nya B-aktierna med stöd av årsstämmans bemyndigande. Styrelsen bedömer att priset i erbjudandet är marknadsmässigt och anser sammantaget att erbjudandet, som för att kunna tillgodose de ovan angivna syftena, sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kommer att bidra till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som enligt styrelsens bedömning innebär att det inte ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att fullfölja erbjudandet. Det totala erbjudandet kommer, som framgår ovan, inte att överstiga en miljon euro och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt.

För mer information om erbjudandet Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group (publ), Mobiltel: 070-659 49 39 E-post: , Hemsida: www.vitec.se

Viktig information Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Vitec Software Group, vare sig i USA eller någon annanstans, och inga värdepapper kommer att erbjudas utanför Sverige. Detta pressmeddelande får inte distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien eller annars utanför Sverige. De aktier som omnämns i detta pressmeddelande är inte registrerade och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA.

Se hela nyheten i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/55275/VIT B 20100609 3.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF