Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Bokslutskommuniké 2009

09:46 / 23 February 2010 Vitec Press release

Stark resultatförbättring och fortsatt tillväxt

 • NETTOOMSÄTTNING 144,5 MKR (136,3)
 • RESULTAT EFTER FINANSNETTO 17,9 MKR (15,5)
 • RÖRELSEMARGINAL 13 % (13)
 • VINST PER AKTIE 3,59 KR (3,12)
 • KASSAFLÖDE 19,2 MKR (13,2)
 • STYRELSEN FÖRESLÅR UTDELNING OM 1,00 KR (0,75 KR)
 • STYRELSEN BESLUTAR ATT ANSÖKA OM NOTERING PÅ NASDAQ OMXVÄSENTLIGA HÄNDELSER FJÄRDE KVARTALET
 • Vitec blir majoritetsägare i 3L System AB med 52,2 % av röster och kapital.
 • Emission av konvertibla skuldebrev till medarbetare avslutades under augusti månad. Tecknat belopp uppgick till 2,1 Mkr.
 • Vitec får genombrottsorder i Nederländerna avseende system för energiuppföljning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Fingrid Oyj, det finska stamnätsbolaget, väljer elprognossystem från Vitec.VERKSAMHETENResultatet för årets sista kvartal blev rekordstarkt och den positiva trend som vi noterade redan under det tredje kvartalet förstärktes ytterligare. Rörelsemarginalen förbättrades kraftigt och blev 28 % för det sista kvartalet, vilket ligger över koncernens marginalmål om 15 %. Resultatet för kvartalet uppgick till 11,3 Mkr före skatt vilket är det bästa hittills i Vitecs historia. Rörelsemarginalen för helåret 2009 blev 13 %.Under det andra kvartalet genomfördes personalminskningar och viss omorganisation. Därefter kunde resultatförbättringar ses redan under det tredje kvartalet. Det fjärde kvartalet har historiskt alltid varit starkt men med en något ökad tillväxt och en mer trimmad organisation blev genomslaget på resultatet stort. 3L Systems starka fjärde kvartal bidrog också väsentligt, men grundverksamheten i Vitec gjorde en 50-procentigt resultatlyft jämfört med 2008.Hela rapporten finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/investorrelations/rapporter.

Vitec Software Group AB

Show as PDF