Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Delårsrapport januari - juni 2009

08:38 / 27 August 2009 Vitec Press release

Stabil utveckling i en pressad marknad " RESULTAT EFTER FINANSNETTO 4,7 MKR (5,9) " VINST PER AKTIE 1,05 KR (1,21) " NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 3 % TILL 70,4 MKR (68,1) " RÖRELSEMARGINALMÅLET HÖJS TILL 15 %

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN " Vitec förvärvade samtliga aktier i Retail i Linköping AB som tidigare var ett intressebolag. " Vitec påbörjade lanseringen av produkter inom energiledning på den europeiska marknaden via en partner i Nederländerna. " Innehavet i 3L System AB ökade med 380 000 aktier och uppgår nu till 37,4% av kapital och röster.

VERKSAMHETEN Q2, som normalt är svagare än Q1, pressades av den allmänna ekonomiska nedgången. Inköpsbeslut tar längre tid men vi upplever att våra marknader i grunden är sunda och stabila och vi har kunnat bibehålla omsättningen och öka avtalsintäkterna.

Den minskade investeringsviljan hos kunderna noterades under april och maj, med en tendens till återhämtning under juni. Åtgärder, som bland annat inkluderar en minskning av personalstyrkan, har genomförts för att anpassa kostnaderna till det aktuella konjunkturläget. Vi förväntar oss att marknaden successivt förbättras framgent.

Styrelsen har beslutat att höja koncernens långsiktiga mål för resultatmarginalen till 15 procent. Efter genomlysning av verksamheternas intäktskällor, kostnadsbild och långsiktiga investeringsbehov har styrelsen dragit slutsatsen att koncernens nuvarande potential överstiger det sju år gamla lönsamhetsmålet på 12 procent. Koncernen har också överträffat det gamla målet fyra av de senaste sju åren.

Hela rapporten finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/rapporter.

Vitec Software Group AB

Show as PDF