Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec kallar till årsstämma

10:54 / 3 April 2009 Vitec Press release

Aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2009 kl. 17.30 Scandic Plaza , Storgatan 40, Umeå. Efter årsstämman kommer en buffé att serveras.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införda i den av Euroclear förda aktieboken senast den 27 april 2009 (avstämningsdag 28 april 2009) och dels anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 29 april kl. 15.00 på tel 090 - 15 49 00, fax 090-15 49 07 eller e-post . I anmälan anges namn, person-/organisationsnummer och telefonnummer dagtid.

Aktieägares rätt vid årsstämma får utövas av ombud. Skriftlig fullmakt skall redovisas i original. Den som företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia på aktuellt registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakt sänds in samtidigt med anmälan till stämman.

Aktieägare som avser att medföra biträde ombedes meddela detta i samband med anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, i god tid före den 28 april genom förvaltares försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Fullständiga handlingar finns fr.o.m. den 21 april 2009 tillgängliga på bolagets kontor i Umeå. De aktieägare som önskar ta del av handlingarna kan anmäla detta till bolaget, så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren.

Förslag till dagordning 1. Upprättande och godkännande av röstlängd. 2. Val av ordförande på stämma. 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning. 4. Val av en eller två protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och styrelsens utskott. 8. Verkställande direktörens anförande. 9. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter. 11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden. 12. Val av revisorer. 13. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter. 14. Beslut om valberedning. 15. Beslut om konvertibelt förlagslån till anställda, styrelseledamöter och dotterbolag. 16. Beslut angående styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemissioner, apportemissioner och utgivande av konvertibla skuldebrev. 17. Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen 18. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare 19. Övriga frågor. 20. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag: 9b) Styrelsen föreslår att till aktieägare utdelas SEK 0,75 per aktie för 2008 och att fredagen den 8 maj 2009 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av Euroclear onsdagen den 13 maj 2009.

10) Oförändrat fem styrelseledamöter utan suppleanter. Oförändrat en revisor med en revisorssuppleant.

11) Till externa styrelseledamöter 240 000 kr varav till styrelsens ordförande 120 000 kr samt till övriga ledamöter 60 000 kr vardera. Till revisorer arvode enligt avlämnad godkänd räkning.

12) Nuvarande revisorer kvarstår

13) Valberedningens förslag. Styrelseordf: Nils-Eric Öquist. Styrelseledamöter: Carl-Erik Nyquist, Kaj Sandart, Olov Sandberg och Lars Stenlund.

14) Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre, eller i visst fall fyra, ytterligare ledamöter. Baserat på ägarstatistik per den 31 augusti ska styrelsens ordförande kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna och erbjuda dem att utse en ledamot vardera till valberedningen. Om aktieägare avstår övergår rätten till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren. Styrelsen föreslår att ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter, dock skall ersättning för havda kostnader utbetalas. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande. Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men tidigare än två månader före årsstämman, och om ägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna framställer önskemål om att ingå i valberedningen, ska denne aktieägare ha rätt att antingen utse ytterligare en ledamot eller, om valberedningen så beslutar, utse en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren. Avgår ledamot eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska den aktieägare som utsett ledamoten uppmanas att utse ny ledamot. Om aktieägaren avstår övergår rätten till den till röstetalet närmast följande aktieägaren.

15) Den föreslagna emissionen sker med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och kan tecknas av anställda, styrelseledamöter som ej är anställda samt dotterbolag. Den skall uppgå till högst 300 och lägst 1 konvertibla skuldebrev om vardera 10 000 kronor och skall löpa under tiden från och med den 1 september 2009 till och med den 30 september 2012. Lånet skall löpa med en ränta på Stibor180. Konverteringskursen skall uppgå till 120% av den genomsnittliga börskursen på Vitecaktien under perioden 5 maj - 19 maj 2009. Anmälningstiden föreslås löpa under perioden 5 maj - 30 juni 2009. I första hand skall medarbetare som tidigare ej erhållit erbjudande prioriteras. Syftet med emissionen är att öka intresset för bolaget.

16) Bemyndigande att kunna besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller om att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Bemyndigandet skall omfatta högst 500 000 aktier av serie B, med kvotvärde 50 öre, och skall inom angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Emissioner inom ramen för bemyndigandet förutsätts ske på sådana marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner. Syftet med emissioner inom ramen för detta bemyndigande skall vara finansiering av förvärv av företag, inkråm, produkträttigheter eller dylikt.

17) För att kunna nyttja mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma föreslår styrelsen att reglerna för kallelse i §9 i bolagsordningen ändras i enlighet med följande: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i rikstäckande dagstidning.

Beslutet om ändring av bolagsordningen enligt ovan skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft som innebär att den föreslagna skrivelsen är förenlig med aktiebolagslagen.

18) Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningen.

Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, eventuellt rörlig lönedel samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Vid fastställande av den fasta lönen skall den enskildes ansvarsområden, kompetens och erfarenhet beaktas. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år.

Den rörliga lönedelen skall vara beroende av i vilken grad individen uppfyller fastställda resultatanknutna mål. Den rörliga årliga lönedelen skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta lönen. Den rörliga lönedelen skall inte vara pensionsgrundande.

Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda.

Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Aktieägare representerande 69% av rösterna har meddelat att man ställer sig bakom förslagen 10, 11, 12 och 13.

Umeå den 26 mars 2009 Styrelsen

Vitec Software Group AB

Show as PDF