Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Delårsrapport januari - september 2009

10:03 / 29 October 2009 Vitec Press release

" NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 3 % TILL 101,5 MKR (98,6) " RESULTAT EFTER FINANSNETTO 6,6 MKR (10,4) " VINST PER AKTIE 1,42 KR (2,07) " KASSAFLÖDET FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN ÖKADE TILL 12,2 MKR (9,8)

Fortsatt tillväxt VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN "  Innehavet i 3L System AB ökade med 514 000 aktier till 1 012 020 motsvarande 43,1% av kapital och röster. "  Emission av konvertibla skuldebrev till medarbetare genomfördes under augusti månad. Tecknat belopp uppgick till 2,1 Mkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG "  Genombrottsorder i Norge på fjärrvärmesidan. Trondheim Energi Fjernvarme köpte Vitecs nätberäkningssystem NetSim och är den första kunden utanför Sverige som valt Vitecs programvara för beräkningar av tryck och flöden i fjärrvärmenät. 

VERKSAMHETEN I jämförelse med det svaga andra kvartalet uppvisade det tredje kvartalet en positiv resultatutveckling. Tjänste- och avtalsintäkter uppvisade tillväxt medan licensintäkterna bromsades av kundernas fortsatta försiktighet i investeringsbesluten. Den genomförda minskningen av personalstyrkan började ge effekt under periodens senare del. Samtliga dotterbolag redovisade ett bättre resultat för september månad 2009 jämfört med föregående år. Vi bedömer att denna underliggande positiva trend kommer att fortsätta att förstärkas under fjärde kvartalet.

Hela rapporten finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/rapporter.

Vitec Software Group AB

Show as PDF