Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Kungörelse från årsstämman

10:35 / 9 May 2008 Vitec Press release

Årsstämman i Vitec i Umeå AB (publ) beslutade den 7 maj 2008:

o att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen, o att för räkenskapsåret 2007 utdela 60 öre per aktie till aktieägarna (avstämningsdag 12/5 2008), o att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet, o att till styrelsens ordförande välja Nils-Eric Öquist och till styrelseledamöter välja Carl-Erik Nyquist, Kaj Sandart, Olov Sandberg och Lars Stenlund, o att erbjuda anställda och styrelseledamöter att teckna konvertibla skuldebrev (max 500 st á 10 000 kr), o att erbjuda Norrlandsfonden att teckna konvertibla skuldebrev (1 000 st á 10 000 kr), o att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om högst 500 000 B-aktier, o om namnändring till Vitec Software Group AB (publ), o om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Umeå.

Umeå den 8 maj 2008 Styrelsen i Vitec i Umeå AB (publ)

Vitec i Umeå AB (publ) är ett programvarubolag. Bolaget omsätter på årsbasis 120 Mkr och har 120 anställda med kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Linköping, Göteborg och Malmö. Vitec är noterat på Aktietorget.

www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF