Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitecs bokslutskommuniké 2007

09:22 / 22 February 2008 Vitec Press release

o Resultat efter finansnetto upp 45 % till 10,3 Mkr (7,1 Mkr) o Vinst per aktie upp 30 % till 2,13 kr (1,64 kr) o Omsättning 83,6 Mkr ( 84,2 Mkr) o Förvärv av Svensk Fastighetsdata AB o Styrelsen föreslår höjd utdelning till 0,60 kr/aktie (0,50)

Resultat och ställning Licensintäkterna uppgick till 11,2 Mkr (11,0)). Repetitiva intäkter ökade 3,3 Mkr (+10,5%) till 34,7 Mkr och utgjorde därmed 41,5 % av totala intäkterna. Tjänsteintäkterna uppgick till 35,6 Mkr (38,4). Aktiveringar för produktutveckling uppgick till 4,6 Mkr (4,9) medan avskrivningar på aktiverad utveckling uppgick till 3,9 Mkr (3,2).

För att ge en ekonomisk information som bättre beskriver Vitecs affärsmodell har intäktsredovisningen förändrats. Intäkterna redovisas som licensintäkter, repetitiva intäkter och tjänsteintäkter. Repetitiva intäkter utgörs främst av årliga avtal om underhåll, support, licensförnyelse, drift och statistikuppgifter. Dessa återkommande intäkter utgjorde 2007 41,5 % av de totala intäkterna, en ökning från 37,3 % 2006. Avtalen, som är ettåriga och har en förnyelsegrad som är nära 100 procent, ökar leveranssäkerheten och därmed kundnyttan. De ger också goda förutsättningar att driva verksamheten rationellt.

Resultatmålet för helåret uppfylldes Vitecs finansiella mål är att resultatmarginalen skall överstiga 12 %. Efter att 2006 belastats med fusionskostnader har resultatet åter stigit till målet och för 2007 redovisar Vitec 13 % rörelsemarginal.

Starkt kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten har stärkts ordentligt och före förändringar av rörelsekapital uppgick detta 2007 till 15,1 Mkr (11,0). Kassaflödet har stärkt kassan samtidigt som lån tagits upp i samband med förvärvet av Svensk Fastighetsdata AB vilket innebär att Vitec går in i 2008 med en tillgänglig kassa på 24 Mkr (8,7).

Förvärv av Svensk Fastighetsdata AB Vitec förvärvade samtliga aktier i Svensk Fastighetsdata AB (SFD) med tillträde den 28 december 2007. Göteborgsbaserade SFD är marknadsledande i Sverige inom programvarustöd för fastighetsmäklare. Förvärvet skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt på en marknad där internetbaserade tjänster är i snabb tillväxt.

SFD har under en följd av år redovisat kraftig organisk tillväxt med god lönsamhet. Omsättningen uppgick för det förkortade räkenskapsåret 2007 (8 månader) till drygt 29 Mkr med ett rörelseresultat som översteg Vitecs långsiktiga resultatmål om 12 %. Förvärvet bedöms resultera i en betydande ökning av vinsten per aktie för Vitec redan under 2008.

Förvärvet betalades med kontanter och en konvertibel som maximalt kan konverteras till 218 000 aktier i Vitec, samt 150 000 nyemitterade aktier. Vitecs styrelse har utnyttjat bemyndiganden från årsstämman för emissionerna

Kraftigt förbättrade marginaler i Affärsområde Fastighet Det fusionsarbete som gjordes under 2006 inom Affärsområde fastighet började ge resultat under 2007. Marginalerna förbättrades kraftigt beroende bland annat på utvunna synergier och att olönsamma verksamheter eliminerats. Fokuseringen på lönsamhet påverkade dock omsättningen negativt som sjönk under de första nio månaderna för att under sista kvartalet åter öka.

Det intensiva utvecklingsarbetet har fortsatt. Tillsammans med en större internationell kund utvecklade Vitec Fastighetsssystem en miljöprogramvara som kan bidra till att reducera växthusgaserna vid uppvärmning av fastigheter. Systembolaget blev första kund i Sverige att nyttja modulen.

Under 2007 har Vitec Fastighetssystem sonderat expansionsmöjligheter i Nederländerna. Förhandlingar kommer att fortsätta under 2008 med potentiella partners för att skapa affärer kring Vitecs programvaror för miljö- och energiredovisning.

Internationella affärer för Affärsområde Energi Vitec har vunnit nya prognoskunder i de nordiska grannländerna. Detta visar att Vitecs system står sig bra i konkurrensen även utanför Sverige. Vitec har också börjat bearbeta marknader utanför Norden och det arbetet kommer att fortsätta under 2008.

Vindkraft för elproduktion har kommit starkt och detta ställer nya krav på stödsystem, bland annat prognosverktyg. Vitec har under året utvecklat ett system för korttidsprognoser för vindkraftsproduktion. De första installationerna är redan i drift.

Ökad omsättning och förbättrat resultat inom Affärsområde Media Affärsområde Media gjorde ett rekordår 2007. Omsättningen ökade med drygt 13 % och rörelseresultatet ökade ännu mer. Flera åtgärder under året har bidragit till det goda resultatet. Organisationen har stärkts på flera positioner och samarbetet med Vitec Fastighetssystem har gett nya affärsmöjligheter. Särskilt kan nämnas Uddevallahem som valde Vitecs ekonomisystem Balans i en offentlig upphandling, i konkurrens med flera välkända leverantörer.

Tillväxt under 2008 Det kommande året kommer att präglas av tillväxt. Vitecs genomsnittliga årliga tillväxtmål är 25 %. De senaste 10 åren har Vitec vuxit med i genomsnitt 25% per år sett över hela perioden. Genom förvärvet av SFD kommer omsättningen att öka med över 40 % 2008.

Vid årsskiftet 2007/2008 uppgick antalet medarbetare till 125 personer i koncernen.

Vitec Software Group AB

Show as PDF