Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitecs bokslutskommuniké för 2006

10:17 / 23 February 2007 Vitec Press release

· Omsättning upp 28 % till 84 Mkr (66 Mkr) · Resultat efter finansnetto 7,1 Mkr (8,1 Mkr) · Vinst per aktie 1,64 kr (1,75 kr) · Betydande förvärv av aktier i 3L System AB under kvartal 4 · Styrelsen föreslår höjd utdelning till 0,50 kr/aktie (0,45)

RESULTAT OCH STÄLLNING Licensintäkterna ökade med 5,8 Mkr (+33%) till 23,4 Mkr. Tjänsteintäkterna ökade 11,8 Mkr (+26%) till 57,5 Mkr medan Övriga intäkter var 3,3 Mkr (2,5). Aktiveringar för produktutveckling uppgick till 4,9 Mkr (3,9) medan avskrivningar på aktiverad utveckling uppgick till 3,2 Mkr (2,4).

VERKSAMHETEN Betydande resurser har under 2006 lagts på samordning av verksamheterna som förvärvades under 2005. Därtill har nya affärs- och kundstödssystem införts. Sammantaget ger detta goda förutsättningar att höja koncernens rörelsemarginal från årets 9 % upp till tidigare nivåer över 12 %. Närmare 15 nya produkter har introducerats och drygt 60 nya affärer har vunnits. De internationella affärerna fortsätter att utvecklas och idag används Vitecs produkter i drygt 20 länder.

3L SYSTEM Investeringen i 3L System är långsiktig och som en konsekvens därav deltar Vitec i 3L:s nomineringskommitté. 3L System redovisar ett starkt bokslut för 2006 med goda framtidsutsikter. Vitec redovisar 3L som ett intressebolag.

AKTIEN Börskursen steg från 20,00 kr vid årets början till 25,00 kr (+25%) vid årets slut. Under året har 1 005 500 aktier bytt ägare till ett värde av 26,6 Mkr (f. å. 13,6 Mkr).

Hela bokslutskommunikén finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/rapporter.

Vitec Software Group AB

Show as PDF