Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Delårsrapport januari-juni 2006

09:09 / 25 August 2006 Vitec Press release

· OMSÄTTNINGEN UPP 67 % TILL 41,7 MKR (25,0 MKR) · RESULTAT FÖRE SKATT UPP 48 % TILL 3,2 MKR (2,1 MKR) · VINST PER AKTIE 0,72 KR (0,48 KR) · PERSONALKONVERTIBEL TECKNAD FÖR 3 MKR

ALLMÄNT Det personalkonvertibelprogram som beslutades på bolagsstämman den 10 maj rönte stort intresse. Totalt har medarbetarna i Vitec tecknat konvertibellån för 3 Mkr. I Linköping har dotterbolagen Veriba och Vertex flyttat in i nya gemensamma centralt belägna lokaler. För 2007 och framåt innebär det en årlig kostnadssänkning på ca 800 tkr, medan 2006 belastas med engångskostnader på ca 500 tkr för flytt och dubbla hyror. EKONOMI Kassaflödet från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital ökade med 55 % till 5,1 Mkr eller 1,44 kr/aktie. Aktiveringar för produktutveckling uppgick till 2,7 Mkr (1,7 Mkr) medan avskrivningar på aktiverad utveckling uppgick till 1,6 Mkr (1,1 Mkr). Likvida medel inklusive beviljade krediter uppgick till 20,7 Mkr (20,9 Mkr). VERKSAMHETEN Affärsområde Energi har haft en god utveckling och bl.a. vunnit en order från Viken Fjernvarme på behovsprognoser av värme. Viken Fjernvarme, som är Oslos fjärrvärmerörelse, blir därmed Vitecs första kund i Norge på fjärrvärmeprognoser. Inom Affärsområde Fastighet har det intensiva utvecklingsarbetet fortsatt och försäljningen av nya generationens beslutsstöd har varit framgångsrik. Nya kunder har vunnits samtidigt som flertalet gamla kunder valt att uppgradera till .net-versionen. Resultatet andra kvartalet har påverkats negativt av arbetet kring samlokaliseringen i Linköping. Affärsområde Media har investerat i marknadsbearbetning. Arbetet med att utveckla försäljningsaktiviteterna har intensifierats samtidigt som den normala affärsverksamheten är fortsatt lönsam. Hela delårsrapporten finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/rapporter.

Vitec Software Group AB

Show as PDF