Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: VITECS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2005

09:20 / 24 February 2006 Vitec Press release

· Omsättning upp 36% till 66 Mkr ( 49 Mkr) · Resultat efter finansnetto upp 52% till 8,1 Mkr (5,4 Mkr) · Vinst per aktie upp 51% till 1,75 kr (1,16 kr) · Styrelsen föreslår höjd utdelning till 0,45 kr/aktie (0,35 kr/aktie) · Fortsatt stark tillväxt 2006

RESULTAT OCH STÄLLNING Licensintäkterna ökade med 4,7 Mkr (+37%) till 17,5 Mkr. Tjänsteintäkterna ökade 12,1 Mkr (+36%) till 45,8 Mkr medan Övriga intäkter var 2,5 Mkr (2,2). Aktiveringar för produktutveckling uppgick till 3,9 MKr (3,4) medan avskrivningar på aktiverad utveckling uppgick till 2,4 Mkr (1,9). Jämförelsesiffrorna är omräknade enligt IFRS.

VERKSAMHETEN Två viktiga förvärv gjorde under året. Den 1 juni förvärvades Veriba AB, som är en ledande affärssystemleverantör till tidningsbranschen. Den 1 juli förvärvades IBS Vertex AB vilket innebar att Vitec nådde en marknadsandel över 40% för programvaror till fastighetsbranschen. De förvärvade bolagen bedöms öka Vitecs omsättning för innevarande år (2006) med ca 25%. Bägge bolagen har utvecklats positivt och bidragit signifikant till koncernens goda resultat. Vitec Energy tog en handfull stora internationella affärer och växte organiskt med 22% under 2005 med en rörelsemarginal på 16%.

FINANSIELLA MÅL Styrelsen har fastlagt finansiella mål för koncernen. Målet för rörelsemarginal har satts till 12% och målet för den genomsnittliga årliga tillväxten har satts till 25%. Vitec har sedan bolaget noterades 1998 vuxit i medeltal med 29% per år.

AKTIEN Börskursen steg från 13,00 kr vid årets början till 20,00 kr (+54%) vid årets slut. OMX steg 33% under 2005. Avslut i Vitecs aktie gjordes under 226 handelsdagar 2005.

Hela bokslutskommunikén finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/rapporter.

Vitec Software Group AB

Show as PDF