Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Kungörelse från bolagsstämman i Vitec

09:47 / 17 May 2005 Vitec Press release

Ordinarie bolagsstämma i Vitec i Umeå AB (publ) beslutade den 10 maj 2005:

- att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen, - att för räkenskapsåret 2004 utdela 35 öre per aktie till aktieägarna (avstämningsdag för utdelning 13/5 2005), - att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet, - att till ny styrelse välja Nils-Eric Öquist, Carl-Erik Nyquist, Kaj Sandart, Olov Sandberg och Lars Stenlund, - att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan aktieägares företrädesrätt om högst 1 000 000 B-aktier, - att bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägares företrädesrätt besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev om högst 300 000 B-aktier. - att anta ny bolagsordning. Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Umeå.

Umeå den 11 maj 2005 Styrelsen i Vitec i Umeå AB (publ)

Hemsida www.vitec.se

Vitec Software Group AB

Show as PDF