Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec kallar till ordinarie bolagsstämma

13:35 / 11 April 2005 Vitec Press release

Aktieägarna i Vitec i Umeå AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 10 maj 2005 kl. 17.30 i på Umeå Folkets hus, Vasaplan, UMEÅ. Efter bolagsstämman kommer en buffé att serveras. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införda i den av VPC förda aktieboken senast den 29 april 2005 (avstämningsdag 30 april 2005) och dels anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 5 maj kl. 15.00 på tel 090 -15 49 00, fax 090-15 49 07 eller e-post mailto:. I anmälan anges namn, person-/organisationsnummer och telefonnummer dagtid.

Aktieägares rätt vid bolagsstämma får utövas av ombud. Skriftligt fullmakt skall redovisas i original. Den som företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia på registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakt sänds in samtidigt med anmälan till stämman. Aktieägare som avser att medföra biträde ombedes meddela detta i samband med anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, i god tid före den 29 april genom förvaltares försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Fullständiga handlingar finns fr.o.m. den 25 april 2005 tillgängliga på bolagets kontor i Umeå. De aktieägare som önskar ta del av handlingarna kan anmäla detta till bolaget, så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren. Förslag till dagordning (beslutsförslag inom parentes) 1. Upprättande och godkännande av röstlängd. 2. Val av ordförande på stämma. 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning. 4. Val av en eller två protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (Styrelsen föreslår att till aktieägare utdelas SEK 0:35 per aktie för 2004 och att fredagen den 13 maj 2005 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar bolagsstämma i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av VPC onsdagen den 18 maj 2005.) c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 8. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter. (Oförändrat fem styrelseledamöter utan suppleanter. Oförändrat en revisor med en revisorssuppleant) 9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden. (Till externa styrelseledamöter 150.000 kr att fördelas sinsemellan samt till revisorer arvode enligt avlämnad godkänd räkning). 10. Val av styrelseledamöter. (Nils-Eric Öquist, Carl-Erik Nyquist, Kaj Sandart, Olov Sandberg och Lars Stenlund). 11. Beslut angående styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission. (Bemyndigande att kunna besluta om nyemission med eller utan aktieägares företrädesrätt. Bemyndigandet skall omfatta högst 1 000 000 aktier av serie B, med nominellt värde 50 öre, och skall inom angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Emissioner inom ramen för bemyndigandet förutsätts ske på sådana marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner.) 12. Beslut angående styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemissioner, apportemissioner och utgivande av konvertibla skuldebrev. (Bemyndigande att kunna besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller om att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Bemyndigandet skall omfatta högst 300 000 aktier av serie B, med nominellt värde 50 öre, och skall inom angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Emissioner inom ramen för bemyndigandet förutsätts ske på sådana marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner.) 13. Ändring av bolagsordning. (Styrelsen föreslår ändring av §2 Verksamhet att hädanefter lyda "Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa, förvalta och försälja fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet." , samt §9 Kallelse avseende vilka media som annonser skall införas i. Ev. även ändring av §1 Bolagets firma) 14. Övriga frågor. 15. Stämmans avslutande.

Aktieägare representerande mer än 74% av rösterna har meddelat att man ställer sig bakom förslagen 8 och 10.

Umeå den 5 april 2005

Styrelsen

Vitec i Umeå AB (publ) är ett programvarubolag. Bolaget omsätter idag ca 50 Mkr och har ca 50 anställda med kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Göteborg och Malmö. Vitec är noterat på Aktietorget.

Kontakt: Lars Stenlund, VD Vitec i Umeå AB (publ). 070-659 49 39 www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF