Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Rapport från bolagsstämman i Vitec

09:56 / 6 May 2004 Vitec Press release

Kungörelse Ordinarie bolagsstämma i Vitec i Umeå AB (publ) beslutade den 5 maj 2004:

§ att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen, § att för räkenskapsåret 2003 utdela 30 öre per aktie till aktieägarna (avstämningsdag för utdelning 10/5 2004), § att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet, § att till ny styrelse välja Nils-Eric Öquist, Carl-Erik Nyquist, Kaj Sandart, Olov Sandberg och Lars Stenlund, § att emittera konvertibla skuldebrev med avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt följande, o 200 skuldebrev om vardera 10 000 kr som får tecknas av anställda, styrelse och dotterbolag, o löptid är 1 juli 2004 - 30 juni 2007 och konverteringskursen uppgår till 120% av den genomsnittliga börskursen på Vitecaktien (Vitec-B) under perioden 24 maj - 4 juni 2004. § att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan aktieägares företrädesrätt om högst 1 000 000 B-aktier, § att bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägares företrädesrätt besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev om högst 300 000 B-aktier. Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolaget huvudkontor i Umeå.

Umeå den 6 maj 2004 Styrelsen i Vitec i Umeå AB (publ)

Vitec Software Group AB