Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec kallar till ordinarie bolagsstämma den 5 maj 2004

15:26 / 7 April 2004 Vitec Press release

Aktieägarna i Vitec i Umeå AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 5 maj 2004 kl. 18.00 på Scandic Plaza, Storgatan 40, Umeå. Efter bolagsstämman kommer en buffé att serveras.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införda i den av VPC förda aktieboken den 23 april 2004 och dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 30 april kl. 15.00 på tel 090 -15 49 00, fax 090-15 49 07 eller e-post mailto:. I anmälan anges namn, person-/organisationsnummer och telefonnummer dagtid.

Aktieägares rätt vid bolagsstämma får utövas av ombud. Skriftligt fullmakt skall redovisas i original. Den som företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia på registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakt sänds in samtidigt med anmälan till stämman. Aktieägare som avser att medföra biträde ombedes meddela detta i samband med anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, i god tid före den 23 april genom förvaltares försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Fullständiga handlingar finns fr.o.m. den 21 april 2004 tillgängliga på bolagets kontor i Umeå. De aktieägare som önskar ta del av handlingarna kan anmäla detta till bolaget, så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren. Förslag till dagordning (beslutsförslag inom parentes) 1. Upprättande och godkännande av röstlängd. 2. Val av ordförande på stämma. 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning. 4. Val av en eller två protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (Styrelsen föreslår att till aktieägare utdelas SEK 0,30 per aktie för 2003 och att måndagen den 10 maj 2004 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar bolagsstämma i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av VPC torsdagen den 13 maj 2004.) c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 8. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter. (Oförändrat fem styrelseledamöter utan suppleanter. Oförändrat en revisor med en revisorssuppleant) 9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden. ( Arvode föreslås utgå enligt följande: till externa styrelseledamöter 18 000 kr/år samt 3 200 kr/ordinarie möte, till ordförande fast arvode om 50 000 kr/år samt till revisorer arvode enligt avlämnad godkänd räkning). 10. Val av styrelseledamöter. (Nils-Eric Öquist, Carl-Eric Nyquist, Kaj Sandart, Olov Sandberg och Lars Stenlund). 11. Beslut om emission av konvertibelt förlagslån till anställda och styrelse i Vitec (Incitamentsprogram). (Den föreslagna nyemissionen skall uppgå till högst 200 konvertibla skuldebrev om vardera 10 000 kronor och skall löpa under tiden från och med den 1 juni 2004 till och med den 31 maj 2007. Lånet skall löpa med en ränta på Stibor180. Konverteringskursen skall uppgå till 120% av den genomsnittliga börskursen på Vitecaktien under perioden 24 maj - 4 juni 2004. Anmälningstiden föreslås löpa under perioden 24 maj - 18 juni 2004. Rättighet att teckna sig i emissionen skall utgå enligt följande. Personal högst 10 skuldebrev och styrelseledamot som ej är anställd personal högst 10 skuldebrev.)

12. Beslut angående styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission. (Bemyndigande att kunna besluta om riktad nyemission till institutioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall omfatta högst 1 000 000 aktier av serie B, med nominellt värde 50 öre, och skall inom angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Emissioner inom ramen för bemyndigandet förutsätts ske på sådana marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner.) 13. Beslut angående styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemissioner, apportemissioner och utgivande av konvertibla skuldebrev. (Bemyndigande att kunna besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller om att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Bemyndigandet skall omfatta högst 300 000 aktier av serie B, med nominellt värde 50 öre, och skall inom angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Emissioner inom ramen för bemyndigandet förutsätts ske på sådana marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner.) 14. Övriga frågor. 15. Stämmans avslutande.

Aktieägare representerande mer än 82% av rösterna har meddelat att man ställer sig bakom förslagen 8 och 10.

Umeå den 25 mars 2004 Styrelsen

Vitec Software Group AB

Show as PDF