Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: VITECS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2003

16:17 / 26 February 2004 Vitec Press release

· Resultat efter finansnetto upp 40% till 3,3 Mkr (2,4 Mkr) · Vinst per aktie 0,66 kr (0,54 kr) · Omsättning 38 Mkr ( 38 Mkr) · Tillväxtfas inledd genom förvärv av Deva Invision · Styrelsen föreslår höjd utdelning till 0,30 kr/aktie

EKONOMI Orderstocken ökade med 3,1 Mkr (+17%) till 21,7 Mkr. Licensintäkterna ökade med 1,7 Mkr (+17%) till 11,8 Mkr. Konsultintäkterna var oförändrade medan Övriga intäkter, huvudsakligen varuförsäljning, minskade med 1,6 Mkr till 2,2 Mkr. Aktiveringar för produktutveckling uppgick till 2,8 Mkr medan avskrivningar på aktiverad utveckling uppgick till 1,4 Mkr. Med de redovisningsprinciper som kommer att gälla från 2005, då goodwill inte längre skall skrivas av planenligt utan värderas årligen, skulle vinsten för 2003 ha uppgått till 3,9 Mkr efter skatt eller 1,12 kr/aktie. Börskursen steg från 3,00 kr vid årets början till 7,20 kr (+140%) vid årets slut, medan SAX-index steg 30% under samma period.

VERKSAMHETEN Deva Invision AB i Västerås förvärvades i december. Bolaget omsätter ca 10 Mkr och marknadsför egenutvecklade Internettjänster till fastighets- och industrikunder. Marknaden har varit stabil under 2003. Vitec har förbättrat effektiviteten i alla led. Balansräkningen har stärkts, vilket också medgett att kontantförvärvet av Deva Invision kunnat göras utan ökad upplåning. Kapaciteten att genomföra ytterligare förvärv är god. För 2004 innebär redan förvärvet av Deva Invision en omsättningsökning på ca 25 procent. Vitecs målsättning är att även fortsättningsvis hålla hög tillväxttakt. Hela bokslutskommunikén finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/rapporter/senaste

Vitec Software Group AB

Show as PDF