Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec delårsrapport januari- juni 2003

10:10 / 8 September 2003 Vitec Press release

Omsättning 19,0 Mkr (f. å. 20,0 Mkr).

Resultat efter skatt 0,9 Mkr (1,0 Mkr).

Vinst per aktie 0,25 kr (0,28 kr).

Kassaflöde från löpande verksamhet 2,6 Mkr (2,5 Mkr).

Likvida medel vid periodens slut 8,3 Mkr (9,7), inkl. ej utnyttjad checkräkningskredit, 13,3 Mkr (9,7). Vinstmarginal 4,6% (4,8%). Soliditet 52% (44%). JEK per aktie (kr) 5,23 (4,97). P/E 11,05 (7,14). P/JEK 1,06 (0,81). P/S 0,51 (0,35). Ökad investeringsvilja i marknaden.

RESULTAT OCH STÄLLNING Resultatet efter skatt blev 870 tkr (970 tkr) och vinst per aktie 0,25 kr. Nettoomsättningen för koncernen blev 19,0 Mkr (20,0 Mkr). Avkastning på eget kapital blev 10% (omräknat till helår). Soliditeten var 55% (53%). Orderingången för perioden uppgick till 13,4 Mkr (14,0 Mkr) och utgående orderstock var 13,6 Mkr (13,7 Mkr). Likvida medel inklusive ej nyttjad checkkredit uppgick till 13,3 Mkr (9,7 Mkr). Vinstmarginal 4,6% (4,8%). Soliditet 52% (44%). JEK per aktie (kr) 5,23 (4,97). P/E 11,05 (7,14). P/JEK 1,06 (0,81). P/S 0,51 (0,35). VERKSAMHETEN Utvecklingen under perioden har varit stabil med en gradvis förbättring av de operativa nyckeltalen. Trenden är positiv för både marginaler och omsättning. Andra kvartalet gav ett resultat på 324 tkr jämfört med 79 tkr samma period förra året. Investeringsviljan i marknaden har ökat och därmed efterfrågan på Vitecs produkter och tjänster. Tredje kvartalet är årets svagaste men orderingången efter rapportperiodens slut har varit bättre än förväntningarna. Vitec är ett programvarubolag idag inriktat på fastighets- och energimarknaderna. För att uppnå högre tillväxt har bolagets styrelse ställt sig positiv till en breddning av verksamheten till andra marknader. Ett intensivt arbete pågår för närvarande för att kartlägga möjligheterna att förvärva programvarubolag inom något annat segment. Genomförandet av denna delvis nya tillväxtstrategi underlättas av Vitecs allt starkare balansräkning. VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Under perioden har flera betydelsefulla order tecknats, speciellt kan nämnas Klövern, Skanska Sverige, Ivar Kjellberg Fastighets AB och Aranäs KB. Utvecklingen av den nya generationen programvaror fortgår och flera nya produkter kommer att lanseras på Elmias fastighetsmässa i september. Vitec har valt Microsofts .NET som plattform för nästa generation av produkter. VITEC ENERGY AB Orderingången under perioden har ökat med 15% jämfört med förra året. För att vidmakthålla ökningstakten har säljsidan förstärkts. Vitec Energy AB deltog i elfackmässan i Göteborg i maj månad där ett stort intresse från besökarna kunde noteras. Varberg Energi AB tecknade order för närmare en miljon kronor avseende ett komplett paket för elnäts- och fjärrvärmedokumentation. Under hösten kommer marknadsförings- och säljinsatserna att ytterligare intensifieras.

Delårsrapport tredje kvartalet: 22 oktober 2003.

Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år. Bokslutet är upprättat enligt årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer.

Aktiestocken per den 30 juni 2003 utgörs av 1 000 000 A-aktier och 2 464 000 B-aktier. Nominellt värde är 50 öre.

För mer information kontakta vd Lars Stenlund 070-659 49 39 mailto: eller se www.vitec.se

www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/976/vitecrapport0306.doc www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/976/vitecrapport0306.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF