Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitecs delårsrapport jan-mar 2003

12:32 / 8 May 2003 Vitec Press release

Resultat efter skatt 599 tkr (f. å. 891 tkr) Kassaflöde från löpande verksamheten 1,6 Mkr (1,6 Mkr) Nettoomsättningen 9,2 Mkr ( 10,3 Mkr) Licensintäkterna kraftigt förbättrade

Resultatet efter skatt blev 599 tkr (891 tkr). Resultatet för första kvartalet förra året belastade inte av någon skattekostnad då outnyttjade underskottsavdrag förelåg vid den tiden. Nettoomsättningen för koncernen minskade till 9,2 Mkr ( 10,3 Mkr). Likvida medel inklusive ej nyttjad checkkredit uppgick till 17,4 Mkr (7,8 Mkr). Soliditeten var 51% (52%). Orderingången för perioden uppgick till 5,6 Mkr (7,0 Mkr) och utgående orderstock var 15,0 Mkr (16,1 Mkr).

Efter en svag inledning i januari och början av februari ökade orderingång och fakturering kraftigt mot slutet av kvartalet. Licensförsäljningen ökade med hela 51 procent jämfört med samma period förra året, konsultintäkterna minskade däremot något. Sammantaget blev dock orderingång och fakturering något lägre än för samma period förra året. Resultatet före skatt blev också något svagare medan vinstmarginalen förbättrades.

Vitec Fastighetssystem AB Vitec fick en order värd 2 Mkr av Ivar Kjellberg Fastighets AB och Aranäs KB i Göteborg respektive Kungsbacka. De två fastighetsbolagen har gjort en gemensam beställning av hyres- och ekonomisystem från Vitec Fastighetssystem AB. Ordern innebär att Vitec fortsätter att förstärka sin ställning som den största leverantören på marknaden. Leveransen av systemen påbörjades under perioden och beräknas vara slutförd före halvårsskiftet. Totalt har 19 kunder gjort licensbeställningar under perioden.

Vitec Energy AB Varberg Energi AB tecknade order för närmare en miljon kronor avseende ett komplett paket för elnäts- och fjärrvärmedokumentation. Bolaget utvecklas enligt plan och fortsätter att visa god lönsamhet.

Kommande rapporttillfällen Delårsrapport andra kvartalet: 8 september 2003 Delårsrapport tredje kvartalet: 22 oktober 2003

Nyckeltal JEK per akte 5,40 (4,95). Resultat per aktie 0,17 (0,26). Likvida medel per aktie 3,57 (2,25)

Kontaktperson: Lars Stenlund 070-659 49 39 mailto: www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07

www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/863/Delarsrapport0303.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF