Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Rapport från ordinarie bolagsstämma i Vitec

12:06 / 9 May 2003 Vitec Press release

Den ordinarie bolagsstämma i Vitec i Umeå AB (publ) avhölls i Umeå den 8 maj 2003. Vitecs ordinarie bolagsstämma godkände styrelsens förslag om utdelning av 0,25 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till 13 maj. Vid efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Nils-Eric Öquist till styrelsens ordförande.

Vitecs ordinarie bolagsstämma godkände styrelsens förslag om utdelning av 0,25 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till 13 maj.

Den ordinarie bolagsstämma i Vitec i Umeå AB (publ) avhölls i Umeå den 8 maj 2003. Bolagstämman beslutade i enlighet med förslagen som lämnats i kallelsen. Stämman beslöt,

att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen,

att för räkenskapsåret 2002 utdela 25 öre per aktie till aktieägarna (avstämningsdag för utdelning 13/5 2003),

att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet, att till ny styrelse välja Nils-Eric Öquist, Carl-Erik Nyquist, Kaj Sandart, Olov Sandberg och Lars Stenlund.

att bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägares företrädesrätt besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev till institutioner om högst 1 000 000 B-aktier,

att bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägares företrädesrätt besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev om högst 300 000 B-aktier.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Nils-Eric Öquist till styrelsens ordförande.

www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/864/Bolagsstammakommunike0305.doc www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/864/Bolagsstammakommunike0305.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF