Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec kallar till ordinarie bolagsstämma den 8 maj 2003

17:22 / 7 April 2003 Vitec Press release

Aktieägarna i Vitec i Umeå AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 8 maj 2003 kl. 18.00 i Uminova Science Park, Tvistevägen 48, UMEÅ. Efter bolagsstämman kommer en enklare buffé att serveras. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införda i den av VPC förda aktieboken den 28 april 2003 och dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 2 maj kl. 15.00 på tel 090 -15 49 00, fax 090-15 49 07 eller e-post varvid även eventuella biträden skall anmälas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, i god tid före den 28 april genom förvaltares försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Fullständiga handlingar finns fr o m den 28 april 2003 tillgängliga på bolagets kontor i Umeå. De aktieägare som önskar ta del av handlingarna kan anmäla detta till bolaget, så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren.

För frågor kontakta vd Lars Stenlund tel 090-15 49 00, e-post mailto: eller se www.vitec.se

Vitec Software Group AB

Show as PDF